Loading...

สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564
(The Annual National Conference of Liberal Arts)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

 

กล่าวเปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ปาฐกถานำ
หัวข้อ “โลกปัจจุบันกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รับชมได้ที่: คลิก

บรรยายพิเศษ: หัวข้อ “แนวคิดเรื่องสิทธิในทัศนะพระพุทธศาสนา”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
โครงการปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับชมได้ที่: คลิก


สูจิบัตร สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564 


ตารางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564

 Room A

A1
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
10.10 - 10.35 น.10.40 - 11.05 น.
การปรับตัวของธุรกิจ Food delivery กรณีศึกษา ความสำเร็จของแนวคิด Grab Cloud kitchen ในประเทศอินโดนีเซียสู่การต่อยอดในประเทศไทยBehavior Modification and Expectation of Customers’ Purchasing Behavior at Convenience Stores after the COVID-19 Pandemic
บวรลักษณ์ ลัคนาโฆษิตมิลลี่ สวนบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=-SFH8hnrgwwhttps://www.youtube.com/watch?v=ClCZS8LzGn0
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
11.10 - 11.35 น.11.40 - 12.05 น.
ธุรกิจร้านอาหารไทยและเบเกอรี่ในประเทศกัมพูชา กรณีศึกษา ร้านเอส แอนด์ พี ไทยเรสเตอรองต์ แอนด์ เบเกอรี่ (S&P Thai Restaurant and Bakery)ธุรกิจอาหารฮาลาล กรณีศึกษาพฤติกรรม นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
กมลวรรณ เทพอยู่สิริยากร สกุลพิมลรัตน์
https://www.youtube.com/watch?v=rGkkc70D06ghttps://www.youtube.com/watch?v=eqG1kN_d1t4
A2
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.ประเสริฐ รุนรา
13.00 - 13.25 น.13.30 - 13.55 น.
ธุรกิจประกันชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทยและลาวแนวปฏิบัติตามปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ สำหรับสังคมปัจจุบัน
จุฑามณี สุขสารเอกชัย อุไรสินธว์
https://www.youtube.com/watch?v=L1FEZgCGfWEhttps://www.youtube.com/watch?v=s1UhXvTXEnY
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.ประเสริฐ รุนรา
14.00 - 14.25 น.14.30 - 14.55 น.
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา สาขาธุรกิจการบินตามหลักพุทธศาสนาจีวร : เครื่องแบบพระที่ไม่ได้มาจากผ้าห่มฝรั่ง
สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์พีรพันธ์ วรชาติเดชชัย
https://youtu.be/4PFugAq9mZwhttps://www.youtube.com/watch?v=GEylmCLoKZo
A3
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.ประเสริฐ รุนรา
15.00 - 15.25 น.15.30 - 15.55 น.
เจตคติต่อปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ตามหลักสัปปายะ 7อาหารแห่งอารามของพระพุทธศาสนาเกาหลี บทปริศนาธรรมแห่งการเข้าใจตนเอง
พระมหาชูชัย อารยจินดาถาปกรณ์ กำเนิดศิริ
https://www.youtube.com/watch?v=nOzeNExxfdMhttps://www.youtube.com/watch?v=mQ2KONERods
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.ประเสริฐ รุนรา 
16.00 - 16.25 น.
มโนทัศน์เรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ รากฐานที่เป็นสากลของทฤษฎีจริยศาสตร์: วิเคราะห์ข้อวิจารณ์ของเบอร์นาร์ด วิลเลียมส์ ต่อทฤษฎีประโยชน์นิยม
เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
https://www.youtube.com/watch?v=thscGOJo0YU


Room B

B1
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : รศ. ดร.กนกพร นุ่มทอง
10.10 - 10.35 น.10.40 - 11.05 น.
การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการแบ่งระดับ ความสามารถทางภาษาจีนในการศึกษา ภาษาจีนนานาชาติวิธีวิเคราะห์ด้านวัฒนธรรมในหนังสือ แบบเรียนภาษาไทยในบริบทมหาวิทยาลัยจีน
สุพิชญา อ่ำคิดYanxin Liang
https://www.youtube.com/watch?v=yDixuwca8TMhttps://www.youtube.com/watch?v=1lQfTqGN_1c
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
11.10 - 11.35 น.11.40 - 12.05 น.
Phraseological units with a "soul" component in Russian: structural-semantic and corpus analysisการวิเคราะห์วากยสัมพันธ์และการกสัมพันธ์ ในประโยคที่พบกริยาคำว่า “มี” ตามทฤษฎี ไวยากรณ์พึ่งพา
Sergei Kabanovนภัสสร เกษศรี
https://www.youtube.com/watch?v=GoCHqkTMZdUhttps://www.youtube.com/watch?v=194gAwjGLmM
B2
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
13.00 - 13.25 น.13.30 - 13.55 น.
A First Look at Null Copula in ThaiAn Analysis of Word Formation Processes of Neologisms in Beauty Product Advertisements
วรปรัชญ์ มะโนวังจิธัญญา วงษ์วาศ
https://www.youtube.com/watch?v=ZYXBpyL4u5Ahttps://www.youtube.com/watch?v=WruiXmYfJbA
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
14.00 - 14.25 น.14.30 - 14.55 น.
Thai-English Code-Mixing among Thai Female Superstars on Social Mediaการศึกษาคำยืมชื่ออาหารภาษาฝรั่งเศส ในตำราอาหารฉบับภาษาไทย
สิจาพร เจนจิรวัฒนากิตติศักดิ์ ใจรักษ์
https://www.youtube.com/watch?v=LrOEoavTOKQhttps://www.youtube.com/watch?v=bhbiW6lIqwI
B3
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพรผู้ดำเนินรายการ: ผู้วิพากษ์: ผศ. ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
15.00 - 15.25 น.15.30 - 15.55 น.
การถ่ายทอดชื่อเมืองต่าง ๆ ในงานแปลหนังสือ เรื่อง ความสัมพันธ์ฝรั่งเศสกับคาบสมุทรอินโดจีน ในเชิงการเมืองและการค้า ในช่วงศตวรรษที่ 17โครงสร้างสังคมกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง: บทวิเคราะห์จากระบบความเชื่อและศาสนา กรณีศึกษา บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
นิธิพงศ์ อภัยทายานนท์ พงษ์ศิริ
https://www.youtube.com/watch?v=H-wT6BxRiwshttps://www.youtube.com/watch?v=DRY5bcVEcds
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้วิพากษ์: ผศ. ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ 
16.00 - 16.25 น.
การออกแบบวัตถุวัฒนธรรมจากฐานประเพณี การแต่งงานชาวบรู บ้านท่าล้ง
สรวงพัชร์ พิมพรัตน์
https://www.youtube.com/watch?v=PVruGi8TxpY


Room C 

C1
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
10.10 - 10.35 น.10.40 - 11.05 น.
การพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจหน้าที่ ของคำศัพท์เฉพาะทางการเขียนสะกดคำอ่าน เพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องโดยใช้พจนานุกรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี การประกอบอาหารและการบริการการรับรู้ความสามารถของตนเองและกลวิธี การเรียนการเขียนงานเชิงวิชาการ: กรณีศึกษานักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและ สหราชอาณาจักร
ศิริกร โรจนศักดิ์นันทิกา พฤทธิกานนท์
https://www.youtube.com/watch?v=r6A06P5d8QUhttps://www.youtube.com/watch?v=yD2VVmORc_Y
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร.สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 
11.10 - 11.35 น.
Integrating Reading with Argumentative Writing: Promising or Problem?
สุดธิดา ภาวะวิจารณ์
https://www.youtube.com/watch?v=FIaaXG8TF-s
C2
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.โศจิรา กรรณสูต
13.00 - 13.25 น.13.30 - 13.55 น.
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงวิกฤตโควิด-2019 สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบินแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน
วสันต์ นิลมัยทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
https://youtu.be/DtmLRq0Vvwkhttps://youtu.be/CIc09XHQo1w
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.โศจิรา กรรณสูต 
14.00 - 14.25 น.
แผนการพัฒนาเยาวชนผ่านการอ่านภายใต้ การดำเนินงานของคณะกรรมการ ห้องสมุดแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (National Library Board)
ธัญชนก ณ น่าน
https://www.youtube.com/watch?v=DWGOYnzA6dE
C3
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : รศ.ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา
15.00 - 15.25 น.15.30 - 15.55 น.
เด็กดีในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การเปรียบเทียบสำนวนเกี่ยวกับสัตว์สี่เท้า และภาพสะท้อนในภาษารัสเซียและภาษาไทย
ภูริวัฑฒน์ อาธรรมระชะปริตต์ อรุณโอษฐ์
https://www.youtube.com/watch?v=7Ard1UzZ3Fwhttps://www.youtube.com/watch?v=Sa03FrBf1WA
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : รศ.ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา
16.00 - 16.25 น.16.30 - 16.55 น.
การวัดระดับคุณภาพแอปพลิเคชัน เพิ่มพูนความสามารถด้านการใช้คำปรากฏร่วม ภาษาอังกฤษบุคลิกภาพของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ปวีณา เซ่งเล่งอินสอน จันต๊ะ
https://youtu.be/JafPoGD3Itchttps://www.youtube.com/watch?v=Z8aeJpSSP0g


Room D

D1
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ ดร.ดิเรก หงษ์ทองผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
10.10 - 10.35 น.10.40 - 11.05 น.
นัยของการดัดแปลงเสภาขุนช้างขุนแผนสู่ละครโทรทัศน์เรื่องวันทอง2513: พุทธศักราชแห่งการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และภาพยนตร์ไทย
วรุณญา อัจฉริยบดีศิริวุฒิ บุญชื่น
https://www.youtube.com/watch?v=qJhAhNOaEoohttps://www.youtube.com/watch?v=-E9vRiaf2Xc
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
11.10 - 11.35 น.
วรรณกรรมจากเหตุการณ์สาคัญ: กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีติดถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สุวรรณี ทองรอด
https://www.youtube.com/watch?v=FTSeTBua6FE
D2
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ
13.00 - 13.25 น.13.30 - 13.55 น.
บุคลิกภาพย้อนแย้งในบทบรรยาย เรื่อง Jane Eyre ของ Charlotte BrontëThe Failure of Female Bond in Shirley Jackson’s The Haunting of Hill House
วิศวพร จักรกลจันทร์ณัชชา รัตนพงศ์
https://www.youtube.com/watch?v=lHXh-d9p7_khttps://www.youtube.com/watch?v=pLv-uyniYW4
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ธรณินทร์ มีเพียร
14.00 - 14.25 น.14.30 - 14.55 น.
Revisiting the Concept of Fragmentation during the Modern Era through Objects in Agatha Christie’s And Then There Were Noneกลวิธีการประพันธ์ของมาร์ค ล็องบรง ในวรรณกรรมบันเทิงคดีภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ใต้พัสตราภรณ์”
Thomas Mezgerสรรเพชญ เกตตะพันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=UFbCSUB8QdYhttps://www.youtube.com/watch?v=GEwCzm3Zb0U&t=1009s
D3
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ธรณินทร์ มีเพียร
15.00 - 15.25 น.15.30 - 15.55 น.
Athenian Sovereignty: State of Exception and Monastic Life in Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dreamขบวนการโปรปากานดา และ การสร้างชาติฟิลิปปินส์ ผ่านวรรณกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19
ชนาพร เที่ยวประเสริฐเปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์
https://www.youtube.com/watch?v=322FKd9OZTMhttps://www.youtube.com/watch?v=dSZGsxJKidk
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ธรณินทร์ มีเพียร 
16.00 - 16.25 น.
The Global Local Dynamism in the Representations of Terrorism in Arundhati Roy’s The Ministry of Utmost Happiness
พิสุทธิ์ พงษ์เลาหพันธุ์
https://www.youtube.com/watch?v=_F9I2dJXtkI


Room E 

E1
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อาจารย์ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
10.10 - 10.35 น.10.40 - 11.05 น.
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียผ่านพิธีศพแบบดั้งเดิมการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนแนวร่วมปฏิวัติเพื่อเอกราชติมอร์ตะวันออก (FRETILIN)
กัณฐัศศา พงษ์หิรัญคัทลียา มาศสุข
https://www.youtube.com/watch?v=FkY1eUbW_bYhttps://www.youtube.com/watch?v=CK52Q2lcz1Q
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อาจารย์ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: รศ. ดร.วัชรพล พุทธรักษา
11.10 - 11.35 น.11.40 - 12.05 น.
การประนีประนอมระหว่างสิทธิความหลากหลายทางเพศกับแนวคิดปิตาธิปของรัฐไทยในการเปลี่ยนแปลงแบบเรียนเพศวิถีศึกษาปี พ.ศ. 2562พัฒนาการซูเปอร์ฮีโร่กับภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลก: กรณีศึกษากัปตันอเมริกา
ณัฎฐณิชา เหล็กกล้ากชกร ผลพยอง
https://www.youtube.com/watch?v=se-awvCtwYkhttps://www.youtube.com/watch?v=szqTqHHSwDE
E2
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: รศ. ดร.วัชรพล พุทธรักษา
13.00 - 13.25 น.13.30 - 13.55 น.
การเมืองรัฐบาลผสมยุคสงครามเย็น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบันอุดมศึกษาควรจ้างนักข่าววิชาการปรัชญามาแก้ความไม่ยุติธรรมทางความเข้าใจให้สาขาวิชาปรัชญา
วายุภักษ์ มะโนน้อมธีรภัทร รื่นศิริ
https://www.youtube.com/watch?v=gx3OlArBbNMhttps://www.youtube.com/watch?v=EFDJFCm-SGc
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
14.00 - 14.25 น.14.30 - 14.55 น.
ภูมิปัญญาอาหารบำบัดโรคของชนเผ่าThe Representation of Depression and Depressed People in Thai Front-page News Articles
ฐิติวรฎา ใยสำลีสิริมา ยังวัน
https://www.youtube.com/watch?v=aApoxRPUyAQhttps://www.youtube.com/watch?v=119bscqveuw
E3
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ. ดร. อภิลักษณ์เกษมผลกูลผู้ดำเนินรายการและผู้วิพากษ์: อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง
15.00 - 15.25 น.15.30 - 15.55 น.
ไวรัสโคโรน่า 2019: การแพร่ระบาด ผลกระทบ และมาตรการรับมือของรัฐบาลอินโดนีเซียมาตรการทางกฎหมายควบคุมไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อแรงงาน ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร
ภัทรพล บุญมายศวดี นาเสงี่ยม
https://www.youtube.com/watch?v=XFF3lew1bSwhttps://www.youtube.com/watch?v=KxdXMMo7cVE

 


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://arts.tu.ac.th/sapphasat-saphasin1 E-mail: anclatu@arts.tu.ac.th

โทร.089-609-9292 [คุณรัฐนันท์ วิจิตรกฤตพงศ์]
โทร.090-961-0316 [คุณยุภาลัย ปู่ชัยเคน]