Loading...

สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563
(The Annual National Conference of Liberal Arts)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี
2563
(The Annual National Conference of Liberal Arts)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

 

เวลากำหนดการ
   09.00-09.30   กล่าวเปิดประชุมสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ แบบออนไลน์
   โดย ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   Meeting ID 1: 914 7508 6329
   09.30-10.10   ปาฐกถาพิเศษ
   นำเสนอผลงานกลุ่มย่อย parallel session 4 ห้อง เปิดคลิป 15-20 นาที วิพากย์ + ถามตอบ รวม 5 นาที
   10.30-12.30
   13.30-16.30
   ห้อง 1 สายมนุษยศาสตร์ 1
   ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   Meeting ID 1: 914 7508 6329
   10.30-12.30
   13.30-16.30
   ห้อง 2 สายมนุษยศาสตร์ 2
   ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   Meeting ID 2: 985 0914 8111
   10.30-12.30
   13.30-16.30
   ห้อง 3 สายสังคมศาสตร์
   ดำเนินรายการโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   Meeting ID 3: 941 3468 2190
   10.30-12.30
   13.30-16.30
   ห้อง 4 สายพหุวิทยาการ
   ดำเนินรายการโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   Meeting ID 4: 989 2850 2695

หมายเหตุ
1. Password ขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานแล้ว เท่านั้น 
   (โดยจะส่ง Meeting ID และ Password ทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง ล่วงหน้า 3 วัน)
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

หมวดมนุษยศาสตร์หมวดสังคมศาสตร์หมวดพหุวิทยาการ
   ภาษา
   ภาษาศาสตร์
   การสอนภาษา
   วรรณกรรม
   คติชนวิทยา
   การแปล
   ประวัติศาสตร์
   ปรัชญา ศาสนา
   และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  จิตวิทยา
  การศึกษา
  การเมือง การปกครอง
  เศรษฐศาสตร์
  การสื่อสาร
  การท่องเที่ยว
  สังคมและมานุษยวิทยา
  และสาขาที่เกี่ยวข้อง
   การศึกษาเชิงประยุกต์
   การพัฒนา
   นวัตกรรมเชิงมนุษยศาสตร์
   และหัวข้อเชิงบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ

 


รูปแบบการประชุม ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meetings
ภาคเช้า    พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
ภาคบ่าย   แบ่งห้องกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอผลงาน Parallel session

 

รูปแบบบทความ
ส่งบทความฉบับเต็ม โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ สำหรับแต่ละภาษา
- บทนำ: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี),
  ขอบเขตของการวิจัย
- วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดำเนินการวิจัย
- ผลการวิจัย
- อภิปรายและข้อเสนอแนะ

รูปแบบของบทความฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

              

 

 การส่งบทความ
ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (full paper) ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word และ PDF

ทางอีเมล anclatu@gmail.com หรือ anclatu@arts.tu.ac.th
บทความของท่านจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกไม่ต่ำกว่า 2 ราย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (proceedings)

 

กำหนดการสำคัญวันที่
   เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา  ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
   ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน คลิก  ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
   แจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2563
   ส่งบทความที่แก้ไขแล้ว ที่อีเมล anclatu@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
   ส่งลิ้งค์คลิปวิดีโอที่จะใช้นำเสนอในวันงาน โดย upload
   ผ่านเว็บไซต์ https://www.youtube.com
  ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
   นำเสนอผลงานแบบออนไลน์   วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

   ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน คลิก

  ระหว่างวันที่ 3 - 13 กรกฎาคม 2563

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร.: 08 9609 9292 (รัฐนันท์)
e-mail: anclatu@gmail.com หรือ anclatu@arts.tu.ac.th 
Facebook: สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์-The Annual National Conference of Liberal Arts, TU