Loading...

สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563
(The Annual National Conference of Liberal Arts)

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meetings

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

สูจิบัตรและบทคัดย่อ

พิธีเปิดการประชุมแบบออนไลน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาฐกถานำ
“แนวทางการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ กับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ”    

โดย ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดของเนื้อหา Click

 

--------------------------------------------------------------------

ตารางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

ROOM A

1A
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
10.30 - 11.00 น.11.05 - 11.35 น.11.40 - 12.10 น.
 ภาวะแห่งการตื่นรู้
 ศักยภาพของมนุษยชาติ
 ในพุทธศาสนานิกายเซน
 ผลของจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อ
 กรอบความคิดเติบโตของพนักงาน
 จารึกพระธัมมกายกับร่องรอย
 พิธีบรรจุหัวใจพระเจดีย์
 ในพุทธศตวรรษที่ 21
 คะนอง ปาลิภัทรางกูร วันเพ็ญ หาหอม  วรเมธ มลาศาสตร์
2A 
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์  
13.15 - 13.45 น.13.50 - 14.20 น.14.25 - 14.55 น.
 สหธรรมของพุทธการกธรรม

 ความแตกต่างของมนุษย์
 ในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
 ศิลปะในการออกแบบสร้างสรรค์
 กับความสัมพันธ์ในการดำรงชีวิตมนุษย์
 พระเกรียงศักดิ์ อินทนนท์ จิราพร ศรีบุญเรือง  ไพริน ภู่ประดับ
 ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์
 และ มนัสรินย์ คุ้มวิจัยรัตน์
 3A
ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา  
15.00 - 15.30 น.15.35 - 16.05 น.16.10 - 16.35 น.
 ความสำคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม
 ในวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
 พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ
 จังหวัดศรีสะเกษ
 โจทย์ชีวิตของชาวไทดำในปัจจุบัน:
 คุณค่าและการนำเสนอ
 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของประเพณี
 แลแห่นาค อำเภอนครไทย
 จังหวัดพิษณุโลก

 ธันยพงศ์ สารรัตน์ นริศรา กรุดนาค แก้วตา สาลีโภชน์


ROOM B

 1B
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
 10.30 - 11.00 น.11.05 - 11.35 น. 11.40 -  12.10 น.
  กลวิธีทางศัพท์ในวาทกรรม
 โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 เพื่อผิวพรรณ 
 กลวิธีทางภาษากับการนำเสนอ
 อัตลักษณ์นักการเมืองหญิงของไทย:
 กรณีศึกษาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
 ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
  อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์
 เกี่ยวกับความตายในภาษาเขมร 
 นพาวรรณ์ ใจสุข วาภัช ตันติเวชวุฒิกุล Sopheaktra Hien
  2B
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 
13.15 - 13.45 น.  13.50 - 14.20 น.14.25 - 14.55 น. 
 อุดมการณ์เด็กที่สื่อผ่านกลวิธี
 ทางภาษาในแบบเรียน
 การอ่านภาษาพม่า
 อุดมการณ์ความเป็นเด็กและวัยรุ่น
 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ:
 ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์
 เชิงวิพากษ์
 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
 การแปลเว็บไซต์โรงแรมระหว่าง
 มนุษย์และเครื่องมือแปลภาษา
 Google Translate
 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 วิจิตร คริเสถียร ไอยดา กลิ่นอ้น  กัญญาภัค สาสงเคราะห์
3B
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ.ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์
15.00 - 15.30 น.  15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
 กระบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 ในการสร้างความเข้าใจต่อประชาชน
 เกี่ยวกับเสรีภาพในการสมรส
 (ค.ศ.1950-1954)
 ปัญหาการปรับใช้ทฤษฎีชาติในไทยและ
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
 
 อธิศา ชูนวนศรี ฐนพงศ์ ลือขจรชัย 


ROOM C

1C 
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 
 10.30 - 11.00 น.11.05 - 11.35 น. 11.40 -  12.10 น. 
 การจัดการเรียนการสอน
 คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริม
 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา
 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 ผลการสื่อการเรียนรู้ผสมผสาน
 เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง
 ภูมิประเทศจำลอง
 การสำรวจทักษะ
 การบริหารจัดการตนเอง
 ของนักศึกษาพิการเรียนร่วม
 ในระดับอุดมศึกษา
 สายใจ ปินะกาพัง ธนโชติ พุฒดอน  เอื้องทิพย์ ไตรบำรุง
 สิริลักษณ์​ โปร่งสันเทียะ
 2C
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.พงษ์เอก สุกใส 
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
 การศึกษาผลการฝึกวิ่งรูปแบบตัว Z
 และตัว S ที่มีผลต่อความคล่องแคล่ว
 ว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล
 ปัจจัยพยากรณ์ต่อความสำเร็จ
 ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา
 
 พชรพล บุญเรือน พัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์ 
 3C
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : ผศ.ดร.วิวรรธน์ พันธัย
 15.00 - 15.30 น. 15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
  การบูรณาการสะเต็มศึกษา
 สู่การเรียนการสอน 
 การศึกษาความพึงพอใจและ
 แนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริม
 และพัฒนางานวิจัยให้ตรงใจผู้รับบริการ
 กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
 โดยใช้สแคฟโฟลดิงและกิจกรรม
 การเรียนรู้เน้นภาระงาน
 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์ พรภุทชรี โพธิ์ทอง กมลพัฒน์ ไชยสงคราม


ROOM D

 1D
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข 
 10.30 - 11.00 น.11.05 - 11.35 น. 11.40 -  12.10 น. 
 การเติบโตของธุรกิจชาพร้อมดื่ม
 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไทย
 ช่วงทศวรรษ 2540: กรณีศึกษา
 ธุรกิจชาเขียวพร้อมดื่ม  
 โออิชิ กรีนที
 ทัศนคติที่มีต่อการวางแผน
 ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ
 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ของประเทศไทย
 
 เปรมกมล ขุนรัตน์ อุมาวดี เดชธำรงค์ 
 2D
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน 
13.15 - 13.45 น.  13.50 - 14.20 น.14.25 - 14.55 น. 
  องค์ประกอบภูมิทัศน์สวน
 ละแวกบ้านที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย
 ความรู้ความเข้าใจและ
 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง
 ของข้าราชการครู
 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 ผลของการฝึกอบรม
 แบบบูรณาการที่มีต่อภาวะ
 ผู้นำจิตบริการของพนักงาน
 บริการส่วนหน้าในโรงพยาบาล
 พรชัย จิตติวสุรัตน์ ชิตพงษ์ ชูแสง เดชากรณ์ สำราญดี
 3D
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ 
15.00 - 15.30 น.  15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
 ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
 (COVID-19) ของภรรยาไทย
 ในประเทศญี่ปุ่น
 Impact of Covid-19 Outbreak on
 Tourism Business in
 Thailand Targeting Korean Tourists
 แนวทางการบริหารจัดการ
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 สู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า
 บนฐานความยั่งยืน บ้านดงบัง
 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 ธารีทิพย์ ทากิ พรีดา ธาดาโอภาส หทัยรัตน์ สวัสดี


ROOM E

 1E
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: รศ.ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา 
 10.30 - 11.00 น.11.05 - 11.35 น. 11.40 -  12.10 น. 
  A Comparative Study of
 Nominalization across
 Three Disciplines:
 A Preliminary Analysis
  การแปรและการอ่อนลงของ
 เสียงพยัญชนะควบกล้ำ /kh_/
 ในภาษาไทยกรุงเทพฯ
  กลวิธีการตอบการตำหนิ
 ด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
 ของชาวญี่ปุ่นและชาวไทย
 ในสถานการณ์การทำงาน
 มุทิตา เจริญศักดิ์ ศิริขวัญ เลาหะวีร์ พิรดา โตนชัยภูมิ
 2E
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร. โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
  Beliefs and Behavioral Patterns
 Affecting Intercultural
 Willingness to Communicate
 in English at Workplace
  Intercultural Communication
 Perspectives on International
 Teamwork: A Case Study of
 Singaporean-Thai
 Corporate Staff
  Expatriates in Thailand:
 Dominant-Subordinate
 Group Communication
 จิรวรรณ ดีพรม ณัฐธิดา ตันวิไลย Hiroshi Hasegawa
 3E
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน
 15.00 - 15.30 น. 15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
  Examining EFL Learners’
 English-Speaking Anxiety:
 The Case of Formal Education
 Setting and Total English Learning
 Environment
  Reading Adventures:
 An Analysis of English Reading and
 Writing Textbooks; A Case Study of
 a High School in Bangkok
 Effects of Task-Based Language
 Teaching Instructions on
 Speaking and Listening Skills of
 Young Thai EFL Learners
 กิตติศักดิ์ มานะรวยสมบัติ จิรัชย์ เปียศิริ กุลนิษฐ์ ครุฑางคะ
 ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี


ROOM G

 1G
 ผู้ดำเนินรายการ: ผู้วิพากษ์: อ.ดร.กรนภา บุญพิสุทธิ์ศิลป์
 10.30 - 11.00 น.11.05 - 11.35 น.  11.40 -  12.10 น.
  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน
 ในนิทานพื้นบ้านเกาหลี
 แนวเชาวน์ปัญญา
 Influences of Korean Presenter
 toward Thai Consumers
 การศึกษาความสามารถทาง
 วัฒนธรรมเกาหลีของนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
 (ภาษาเกาหลี)
 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 ศิวัสว์ สุรกิจบวร พิไลวรรณ มรรคไชยสถาพร กฤตัชญ์ ทับไทร
 2G
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ.ดร.จันทนี มุ่งเขตกลาง
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
 ผลของโปรแกรมการเสริมต่อ
 การเรียนรู้ที่มีต่อความพร้อม
 ทางวิชาการของนักเรียน
 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กเล็ก
 ในช่วงการระบาดของโควิด-19:
 ผลสำรวจความคิดเห็น
 ของผู้ปกครอง
 
 อมรรัตน์ พวงทอง จุฑาทิพ ดวงมาลย์
 นวศรี ชนมหาตระกูล
 
 3G
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล 
 15.00 - 15.30 น. 15.35 - 16.05 น.16.10 - 16.35 น. 
  ผลของกิจกรรมบทบาทสมมติ
 ที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม
 ของนักเรียนอนุบาล
  ผลของกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ
 ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์
 ของเด็กปฐมวัย
  ผลของการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
 ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเอง
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ปัทมาภรณ์ สิทธิเวช สรินยา ภูมิสถาน เหงียน วัน หงอก


ROOM H

1H 
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล
 10.30 - 11.00 น. 11.05 - 11.35 น.11.40 -  12.10 น. 
  กวีนิพนธ์เพื่อชีวิตในช่วงเหตุการณ์
 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519:
 การสืบสรรค์วรรณศิลป์กับการสื่อแนวคิด
 เพื่อประชาชน
 ความทรงจำ 6 ตุลาคม 2519
 ในนวนิยายไทยหลังเหตุการณ์
 ทางการเมืองปี 2553
 นางเอกในนวนิยายแนวจีนโบราณทะลุมิติ
 ของนักเขียนไทย
 เบญจพร ไพรศร สิรนันท์ ห่อหุ้ม ยี่เฉิน จู
 2H
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.วันชนะ ทองคำเภา 
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
 การนำเสนอภาพแทนของป่า
 และเมืองในคำฉันท์ดุษฎีสังเวย 
 กล่อมช้าง
  ความสูญเสียและการปรับตัว
 ของมุสลิม: เสียงเล่าจาก
 ชายแดนภาคใต้
 ภาพตัวแทนของประเทศไทย
 และคนไทยในมุมมองชาวญี่ปุ่น:
 กรณีศึกษาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
 “บันทึกภาษาไทยของผม”
 วรุณญา อัจฉริยบดี เสาวณิต จุลวงศ์ ปาณิศา ธรรมชาติ
 โจว เสี่ยนเหมย
 3H
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.วันชนะ ทองคำเภา 
 15.00 - 15.30 น. 15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
  ภาพแทนผีผู้ชายในภาพยนตร์ไทย:
 ความอ่อนแอของความเป็นชายในสังคม
  “ฝุ่นมรณะ”:
 เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เจือการเมือง
 ของฌอง-ปิแยร์ อองเดรอะวง
 การถ่ายทอดชื่อเฉพาะในนวนิยาย
 เรื่อง “ดอรา บรูว์แดร์”
  ถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์
 ธนวัฒน์ ปัญญานันท์
 ณัฏฐณิชชา สันติราษฎร์ภักดี พิมพ์ธิดา นักฟ้อน


ROOM I

1I 
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.ดร.วรางคณา ศรีกำเหนิด 
 10.30 - 11.00 น. 11.05 - 11.35 น.11.40 -  12.10 น. 
  ธรรมชาติในนวนิยาย
 ของมาลา คำจันทร์
  การใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากล
 ที่เกี่ยวกับความผิดหวังในความรัก
 ซึ่งขับร้องโดยนักร้องชาย
 วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
 ของชลธี ธารทอง ที่ประพันธ์
 ให้แก่สายัณห์ สัญญา
 อธิวัฒน์ วังกาวรรณ ธนชาติ เกิดเกรียงไกร
 รุจนี จีระกมล
 พระคมกริช สุโรพันธ์
 2I
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ 
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
  บทบาทของตัวละครเพศหญิง
 ในซีรีส์คาเมนไรเดอร์สมัยเฮเซ:
 กรณีศึกษาคาเมนไรเดอร์ริวคิ
  การใช้คำแสดงการรับรู้
 ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
 ระดับกลางขึ้นไป
  การศึกษาเปรียบเทียบ
 กลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์
 ไทย จีน และอังกฤษ
 ชินชัย คล้ายไทย กิตติพศ วีรอนันตมิต ณัฐวร วงศ์จิตราทร
 ภัทรพงศ์ พื้นงาน
3I 
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.กติมา พ่วงชิงงาม 
 15.00 - 15.30 น. 15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
  การสำรวจหลักสูตรและแนวทาง
 การพัฒนาหลักสูตรรัสเซียศึกษา
 จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ
 ในต่างประเทศ
  ลักษณะเฉพาะในการตั้งชื่อแบรนด์
 ในแบบรัสเซียนิยม
  ภาษาศาสตร์วัฒนธรรมในฐานะ
 สหวิทยาการ: พัฒนาการและแนวทาง
 การศึกษาในโลกตะวันตกและรัสเซีย
 ดนุพล เฉลยสุข  ชนันพร เหมสกุล ปริตต์ อรุณโอษฐ์


ROOM J

 1J
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ.ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป
10.30 - 11.00 น. 11.05 - 11.35 น.  11.40 -  12.10 น.
  แนวทางการปรับปรุง
 การฝึกอบรมการให้บริการ
 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 ของบริษัทการบินไทย จำกัด
 (มหาชน)
  การจัดการเรียนการสอนและ
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหมาะสม 
 ในรายวิชาประชาคมอาเซียน
 กับธุรกิจการบิน
 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
 และการศึกษาความพึงพอใจ
 ของนักศึกษารายวิชา
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นธุรกิจการบิน
 ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 วาสนา จักรแก้ว
 วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล วาสนา จักร์แก้ว
 2J
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : อ.ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
  แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
 และการศึกษาความพึงพอใจ
 ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
 การสอนรายวิชา
 วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน
 การศึกษาความพึงพอใจ
 และประสิทธิผลของการเรียนรู้
 ของนักศึกษาต่อการจัด
 การเรียนการสอนรายวิชา
 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
 Effects of the ‘No Plastic Bag’
 Policy towards Customers’
 Purchasing Behavior at
 a Convenient Store
 in Bangkok
 วสันต์ นิลมัย สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ เขมิกา สุนศุข
 3J
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์ : ผศ.ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี
15.00 - 15.30 น.  15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ของพนักงานห้องอาหาร
 โรงแรมแอล โฮเต็ล จังหวัด ขอนแก่น
  คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า
 โรงแรม แอล โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
 Generation Groups and
 Customer Satisfaction towards
 the Service Quality of
 Human-Interaction Service (HIS)
 and Self-Service Technology (SST)
 in Thailand's Luxury Hotels
 ภอชม พลมุก ชฎิล มาตรา กัญภัสสร เจริญรุจิรางค์กุล


ROOM K

 1K
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
 10.30 - 11.00 น. 11.05 - 11.35 น. 11.40 - 12.10 น.
 The Character Development
 under the Influence of
 Gnomon in James Joyce’s
 Dubliners: A Case Study of
 “Counterparts”
 The Ballad of the Sad Café:
 Reading Amelia through
 Ecofeminist Lens
 Transgression and Ideology
 in Anthony Burgess’
 a Clockwork Orange
 อริญชย์ แจ้งสว่าง ชุติมันต์ โมรานนท์ ปรัชญา ไชยชนะ
 2K
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: ผศ.เมธาวี โหละสุต
 13.15 - 13.45 น. 13.50 - 14.20 น. 14.25 - 14.55 น.
 The Affective Imagination of
 Pain in Sindiwe Magona’s
 Mother to Mother
 Hamlet’s Impossible Object of Desire:
 Ophelia’s Function to Reinforce Hamlet’s
 Melancholic Anxiety
 
 นัฏกานต์ ศรีสาคร นวพร นรารัตน์กุล 
 3K
 ผู้ดำเนินรายการและวิพากษ์: รศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
 15.00 - 15.30 น. 15.35 - 16.05 น. 16.10 - 16.35 น.
 มุมมองการสอนการแปลภาษาสเปน
 ในศตวรรษที่ 21
 การวิเคราะห์ความต้องการ
 เพื่อการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง:
 กรณีศึกษา บทเรียนภาษาสเปน
 สำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 ภาษาสเปนและสภาวะอาณานิคม
 คู่ขนานในฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1898-1946)
 ธนิฏฐา สิรินิตย์ ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์ เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์

 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ สำหรับช่วงการนำเสนอ พร้อมผู้วิพากษ์