Loading...

ทุนและรางวัลการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

1. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)  ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65) 
ดาวน์โหลด

 

2. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65)   
ดาวน์โหลด

 

3. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65)
ดาวน์โหลด


4. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65)
ดาวน์โหลด


5. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65)
ดาวน์โหลด


6. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65)
ดาวน์โหลด


7. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65) 
ดาวน์โหลด


8. ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65) 
ดาวน์โหลด


9. ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65) 
ดาวน์โหลด


10. ประกาศเปิดรับบทความวิจัยเพื่อรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (หมดเขต 30 ก.ย. 65) 
ดาวน์โหลด


11. ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65) 
ดาวน์โหลด   12. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกองทุนคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 ก.ย. 65)
ดาวน์โหลด

ทุนและรางวัลการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย และประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ช่วงที่ 1 หมดเขต  15 ธ.ค.63 และ ช่วงที่ 2 หมดเขต 15 มิ.ย.64 )   
ดาวน์โหลด

2.เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (หมดเขต 15 มี.ค.64)
ดาวน์โหลด

3.เปิดรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellow) พ.ศ. 2564 (หมดเขต 13 ส.ค. 64)
ดาวน์โหลด

4.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พ.ศ. 2564 จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หมดเขต 1 ส.ค. 64)

ดาวน์โหลด

 

ทุนและรางวัลการวิจัยของหน่วยงานภายนอก

 

1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
(หมดเขต 16 มี.ค. 64 เวลา 16.30 น.)
ดาวน์โหลด

2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ให้ผู้เสนอรางวัลแจ้งความประสงค์มายังกลุ่มงานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
(หมดเขต 19 เม.ย.64)
ดาวน์โหลด

3.รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ให้ผู้เสนอรางวัลยื่นเสนอผ่านระบบ NRIIS ได้ด้วยตนเอง
(หมดเขต 30 เม.ย.64)
ดาวน์โหลด