Loading...

ทุนและรางวัลการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์

1. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา
    ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

2. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
    หรือสิ่งประดิษฐ์ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

3. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัย การทำผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
    (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

4. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภทนักวิจัยพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

5. เปิดรับสมัครหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

6. เปิดรับสมัครรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย
    ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

7. ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

8. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 30 กันยายน 2567)
    ดาวน์โหลด

ทุนและรางวัลการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ
    ประจำปีงบประมาณ 2567 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ดาวน์โหลด

ทุนและรางวัลการวิจัยของหน่วยงานภายนอก