Loading...

คณาจารย์สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

01. Ajarn César Luis Rodríguéz Pastor

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

 

Education
Official examiner for DELE exams (A1, A2, B1, B2, C1 and C2), Instituto Cervantes (2017)
Master of Arts in Teaching Spanish as a Foreign Language, Universidad de Alicante, Alicante, Spain (2013)
Major in Translation and Interpretation English-Spanish/Spanish-English, Universidad de Murcia, Murcia, Spain (2012)


Research Interests
Spanish language
Spanish linguistics
Language, Gender and Sexuality


Experience
Spanish lecturer, University of Delhi, New Delhi, India (2016-2019)
Spanish instructor, Cervantes College, Murcia, Spain (2015)
Spanish instructor, Instituto Hispania, New Delhi, India (2014)

Contact info
Email : cesarluis.rodriguezpastor@gmail.com
เบอร์โทร Office : -

02. อ.ดร. ธนิฏฐา สิรินิตย์

 

Ajarn. Dr. Thanita Sirinit

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

  

 

Education

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, Spain
Ph.D. in Modern Languages, Literature and Translation, 2017
Ph.D. Dissertation: Estudios sobre la Enseñanza de Traducción en Tailandia y Diseño de una Propuesta Didáctica

Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, Spain
M.A. in Intercultural Communication, Public Service interpreting and Translation, 2012

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Bachelor of Arts in Spanish (First Class Honour), 2009

Research interests

Teaching of Translation

Translation Studies

Intercultural Communication

Spanish for Specific Purpose

 

Publications / Awards and Recognition

HONORS

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) พ.ศ. 2556-2560. Humanities and Social Sciences Scholarship, Office of the Higher Education Commission, 2013 – 2017

 

MAEC-AECID Scholarship, Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, 2010 – 2012

PUBLICATIONS

“มุมมองการสอนการแปลภาษาสเปนในศตวรรษที่ 21.” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 2563. กรุงเทพฯ: คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.

“Análisis de los Errores de Traducción de los Alumnos Tailandeses en la Traducción del Texto con Elementos Culturales (Español-Tailandés)” in the FITISPos International Journal, Vol. 5, No. 1, 2018. 

PUBLIC LECTURES & TALKS

EL Uso deEnfoque por Tareas en la Clase de Traducción (Español-Tailandés),” VI Jornada ELE in Bangkok, Chulalongkorn University, 17-18 January 2020.

 

Contact info

Email : sthanita717@gmail.com

เบอร์โทร Office : 02-696-5661

03. รศ. นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์

Assoc. Prof. Nutida  Rasrivisuth

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

 

Education

University of California at Los Angeles, Los Angeles, California
International Summer Session, England, Belgium, the Netherlands, and France, July 2004
Topic of study: Comparative European politics

University of California at Berkeley, Berkeley, California
M.A. in Latin American Studies, May 2003
Major: Latin American politics and history

University of California at Berkeley, Berkeley, California
International Summer Session, Brazil, July 2003
Topic of study: Race, culture and identity

Boston University, Boston, Massachusetts College of Arts and Sciences
International Summer Session, Peru, August 2002
Topic of study: Peruvian politics

Universidad Complutense, Madrid, Spain
Department of Philology, Philosophy, Geography, and History
Certification in Hispanic Studies, June 2001

Universidad Complutense, Madrid, Spain
Institute of Modern Languages
Certification of Intermediate Portuguese, May 2001

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Bachelor of Arts in Spanish (First Class Honour), March 2000

Research interests

History of Spain

History of Latin America

Publications / Awards and Recognition

HONORS

The King Scholarship from Anandamahidol Foundation to pursue graduate study in Latin American Studies in the U.S, 2000

PUBLICATIONS

นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์. สเปน จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน. กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2562. (432 หน้า)

นุชธิดา ราศีวิสุทธ์ิ. ปฏิวัติคิวบา. กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2562. (272 หน้า)

นุชธิดา ราศีวิสุทธ์ิ. สงครามกลางเมืองสเปน. กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2560. (248 หน้า)

เอสกาลันเต กอนซาลโบ, ปาโบล, และคณะ. ประวัติศาสตร์เม็กซิโก (โดยสังเขป) ฉบับปรับปรุงใหม่ แปลโดย นุชธิดา ราศีวิสุทธ์ิ และ วรภัทร ดิศบุณยะ. กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2560. (468 หน้า)

นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์. ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง. (ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตำรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560) (233 หน้า)

นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์. “มูลนิธิเอบา เปรอน: เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือเพื่อเสริมสร้างบารมีตนเอง?” วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 3, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 183-242.

นุชธิดา ราศีวิสุทธ์ิ. ก้าวย่างสู่สังคมโลก พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของลาตินอเมริกาในยุคอาณานิคม. กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2558. (548 หน้า)

PUBLIC LECTURES & TALKS

“Far-right Politics in Spain,” Center for European Studies, Chulalongkorn University, Jul 31, 2019

“Julio Cortázar: Argentina, Game, Fantasy and Literature,” Faculty of Liberal Arts in collaboration with the Embassy of Argentina, November 2014

“History of Spain,” William Warren Library, September 2012. (Lecture for Young Thai Artist Award, SCG Foundation)

“Spanish Bullfight,” Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, July 2011.

“Multinationalism and Multiculturalism in Spain: the Case of Catalonia,” Center of European Studies, Chulalongkorn University, September 2010

“Populism in Argentina,” Liberal Arts’ Talk (ศิลป์เสวนา), Thammasat University, January 2010.

“400 Years of the Royal Commentaries of Inca Garcilaso,” Bangkok International Book Fair 2009, March 2009. (in collaboration with the Embassy of Peru in Bangkok)

“Panorama of Latin American History,” Faculty of Arts, Chulalongkorn University, July 2008

“Historical Context of Spain in the Book Spanish Coronation” (Le Couronnement Espagnol), Thammasat University, February 2008

“Don Quijote, Politics, and Thammasat,” the Exhibition of Don Quijote, Thammasat University, June 2007

 

Contact info

Email : nutida.r@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5661

 
04. อ. เปรมธารา ไชยชุมพร

Ajarn. Premthara  Chaichumporn

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

 

Education

BA, Chulalongkorn University, Thailand, 2010

MA, Guadalajara University, Mexico 2013

 

Research interests

Latin American literature

Gender and literature

Narcoliterature

Latin American Identities

 

Publications / Awards and Recognition

HONORS

Mexican Government Scholarship, The Ministry of Foreign Affairs, the Mexican Agency for International Development Cooperation, 2011-2013

TRAININGS

Southeast Asian Studies Program, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Bangkok, Thailand
Summer School 2019 in Feminism, Equality and Southeast Asian (40hrs.), June – July 2019

PUBLICATIONS

Chaichumporn, Premthara. “Perspectivas de las (in)visibilidades del cuerpo queer/heterosexual: el cuerpo travesti en la novela Plástico cruel.” Revista de Estudios de Género, La Ventana 5, 47 (2018): 39-66.

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. รัตนพจน์ธรรมราชา: Gems of the Royal Speech. Translated by P. Chaichumporn et al. Nonthaburi: Parbpim, 2017. Translated from Thai to Spanish

Premthara Chaichumporn. “Reflexión simbólica del cuerpo de los personajes homosexuales de El vampiro de la colonia Roma y Temporada de caza para el león negro.” Ensayos sobre literatura mexicana III, Mexico: University of Guadalajara, 2013: 183-196.

PUBLIC LECTURES & TALKS

“Bajo la mirada de queer latinidad: una re-contextualización de identidad homosexual en Sin lugar en este mundo,” Coloquio Internacional: 1996-2016 Deconstrucción del espacio en América Latina, University of Poitiers, France, October 2016

“Queer killer: an innocent victim within patriarchal practice inLa Virgen de los Sicarios,” Exploring the Literary World III: Transgression and Translation in Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand, April 2015

“Apuntes sobre las nuevas identidades del personaje masculino homosexual en la narrativa Mexicana,” International Conference of Contemporary Mexican Narrative, University of Guadalajara, Mexico, November 2012

 

Contact info

Email: premc@tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5661

 

05. อ.ดร. เปี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์

Ajarn. Dr. Piemsak  Hongjamrassilp

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

Education

Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Ph.D. in Modern History (International Mention), 2017
Ph.D. Dissertation: Relaciones entre Siam y Filipinas en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII)

Universidad Autónoma de Madrid, Spain
M.A. in Advanced Studies in Modern History:
“The Spanish Monarchy, 16th – 18th Centuries”, 2012

Chulalongkorn University, Thailand
Bachelor of Arts in Spanish (First Class Honour), 2009

 

Research interests

History of Spain (16th -18th centuries)

History of the Spanish Empire in Asia

History of the Hispanic Philippines

History of the Hispano-Siamese Relations

 

Publications / Awards and Recognition

HONORS

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) พ.ศ. 2553-2560. Humanities and Social Sciences Scholarship, Office of the Higher Education Commission, 2010 – 2017

PUBLICATIONS

“ภาษาสเปนและสภาวะอาณานิคมคู่ขนานในฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1898-1946).” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 2563. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. “Spanish Language and Parallel Colonialism in the Philippines (1898-1946).” in the National Graduate Study Conference 2020 (NGSC), Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, 2020.

“ชิเนเรีย: คันฉ่องส่องอัตลักษณ์ขุนนางสเปน.” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 2561. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561: 304-326. “Chinería: Reflection on the Spanish Aristocracy’s Identity.” in the National Graduate Study Conference 2018 (NGSC), Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, 2018: 304 -326

PUBLIC LECTURES & TALKS

“The 70th Anniversary of Diplomatic Relations between the Philippines and Thailand,” The 70th Anniversary of Diplomatic Relations between the Philippines and Thailand, Lecture at Siam Society, October 2019

“Hispanicization in Southeast Asia: the Case Study of Ayutthaya-Manila Relations during the 16th-18th centuries,” Graduate Seminar of the Department of History Thammasat University, October 2018

“Manila Galleon and the Kingdom of Siam (1565-1767): History of the Hispanic & Latin American Globalization in Southeast Asia,” International Conference on Transpacific Connectivity through the Manila Galleon: Southeast Asia, the Pacific Coast of the Americas and Spain, Thammasat University, October 2018

“Globalized Frontiers of the Spanish Empire: Diplomacy, Religious Missions, Commerce and Cultural Exchanges between Manila and the Kingdom of Siam (1521-1767),” Lecture at De La Salle University, Manila, Philippines, July 2018

“Nobility and Artistic Promotion in the Pre-Modern Spain: Art Objects in the Spanish Collections,” International Seminar: Nobility and Colonial Dynamics, University of Évora, June 2012

 

Contact info

Email : piemsak.h@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5661

06. ผศ. ผ่องพรรณ ไกรนรา

Asst. Prof. Pongpun  Krainara

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

 

Education

Master of Arts in Teaching Spanish as a Foreign Language, 2007 Universidad de Alcalá, Madrid, Spain
Diploma in Hispanic Studies, 2005 Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain
Bachelor of Arts in Spanish, 2003 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 

Research interests

Teaching Spanish Language and Culture

Interculturality

Spanish for Tourism Business

 

Publications / Awards and Recognition

TRAININGS

Universidad Antonio de Nebrija in collaboration with the Cervantes Institute, Spain Teacher Training Course “Didáctica del Español como Lengua Extranjera” (60 hours), July 2014

WORK EXPERIENCE

Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand
Guest lecturer in Spanish, teaching four Spanish courses; Spanish II (SN202), Spanish III (SN301), Spanish for Tour Guide 1 and Spanish for Hotel Staff.

Hotel Plaza Athénée, a Royal Meridian Hotel, Bangkok, Thailand
Guest Service Agent (Executive Floor Receptionist), providing reception services for guest at Club Athénée Executive.

Ministry of Culture, Bangkok, Thailand
Secretary of Director of Spokesmen House, handling press coordinator and administrative duties, analyzing and improving office processes.

PUBLICATIONS

ผ่องพรรณ ไกรนรา. หัวข้อเฉพาะไวยากรณ์ภาษาสเปนแนวใหม่ : El Presente de Subjuntivo (B1). ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตำรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562)

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. รัตนพจน์ธรรมราชา: Gems of the Royal Speech.
Translated by P. Krainara et al. Nonthaburi: Parbpim, 2017. Translated from Thai to Spanish


PUBLIC LECTURES & TALKS

“Música latina: un instrumento para las clases de lengua y cultura”. Speaker in the international conference: VI Jornadas ELE en Bangkok, organized by Chulalongkorn University, January 2020

“แนวทางการจัดทำสื่อการสอนทางด้านวัฒนธรรม Intercultural Passport” วิทยากรบรรยาย ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562 ครั้งที่ 4, พฤศจิกายน 2562

“El reto de enseñar el modo subjuntivo (nivel B1) a los alumnos tailandeses”. Speaker at the international conference: V Jornadas ELE en Bangkok, organized by Chulalongkorn University, January 2018

El modo subjuntivo en contraste con el modo en tailandés y su integración a la clase de E/LE. Guest lecturer for Master Program students in Spanish, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, October 2016 and November 2017

“Mundo Laboral, Mundo de Turismo”. Academic talk organized by Hispanic and Latin American Studies Program, Thammasat University, April 2015

“La intregración del componente cultural en la clase de ELE: “Pasaporte Cultural”, una propuesta didáctica hacia la interculturalidad”. Speaker at the international conference: IV Jornadas ELE en Bangkok, organized by Chulalongkorn University, December 2014

Contact info

Email : pongpun.k@arts.ac.th

เบอร์โทร Office : 0-2696-5634

 

07. อ. วรภัทร ดิศบุณยะ

Ajarn Worapat  Dissaboonya

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

 

Education

Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain
Faculty of Philosophy and Arts,
Master in Spanish Linguistics, September 2012

Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain
Diploma of Hispanic Studies, May 2008

Chulalongkorn University, Thailand
Faculty of Arts
Bachelor of Arts in Spanish, March 2007

 

Research interests

Spanish Language

Language, Gender and Sexuality

Critical Discourse Analysis

 

Publications / Awards and Recognition

TRAININGS

Southeast Asian Studies Program, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Bangkok, Thailand
Summer School 2019 in Feminism, Equality and Southeast Asian (40hrs.), June – July 2019

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
Summer course “Guerra Civil Española y Franquismo”, June 2018

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
Summer course “Sexismo Lingüístico: ¿Apariencia o Realidad?”, June 2017

Agoralingua Academy, Madrid, Spain Portuguese course (Level A1- A2), June 2015

PUBLICATIONS

วรภัทร ดิศบุณยะ. การใช้ Pretérito Indefinido และ Pretérito imperfecto. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

Escalante Gonzalbo, P., et al. Historia Mínima de México. Translated by N. Rasrivisuth & W. Dissaboonya. Bangkok: Gypsy, 2017. (Original work published 2014) Translated from Spanish to Thai

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. รัตนพจน์ธรรมราชา: Gems of the Royal Speech. Translated by W. Dissaboonya et al. Nonthaburi: Parbpim, 2017. Translated from Thai to Spanish

Rodríguez Rubio, R., and Dissaboonya, W. “La Aventura Tailandesa de José Luis Olaizola: Un Puente entre Oriente y Occidente.” UNIV Forum 2010: 131-135. Available online at shorturl.at/yFJQ9

 

Contact info

Email : tuk2309@hotmail.com

เบอร์โทร Office : 02-696-5661

 

08. อ.ดร. สรสิชา บุญญเศรษฐ์

Dr. Sorasicha Boonyasait

สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Latin and American Studies)

 

 

Education
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master in Spanish as a Second Language Universidad Complutense de Madrid
Doctor of Philosophy in Spanish Language and Literature Universidad Complutense de Madrid

 

Research interests

 

Publications / Awards and Recognition

 

 

Contact info

Email : b.sorasicha@gmail.com

เบอร์โทร Office :