Loading...

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์

01. ผศ.ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

Asst.Prof.Dr. Chutamanee  Onsuwan

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info

Email : consuwan@hotmail.com

เบอร์โทร Office  : -

02. รศ.ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์

Assoc.Prof.Dr. Chatchawadee  Saralamba

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info

Email : chatchawadee@gmail.com

เบอร์โทร Office  : -

03. อ.ตุลยา นครจินดา

Ajarn Tulaya  Nagarachinda

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

M.A. (Linguistics) Chulalongkorn University, 2014

B.A. (Linguistics) first class honors, Thammasat University, 2010

Research interests

Semantics Psycholinguistics

Publications / Awards and Recognition

ตุลยา นครจินดา, ธนภรณ์ อนันต์สิริภิญโญ, อดิเรก มุลทุลี, จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์, กฤษณ์ โกสวัสดิ์ และจุฑามณี อ่อนสุวรรณ. (2563). รูปแบบการเชื่อมโยงความในภาษาไทยของผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 39(1), 59-88. 

ตุลยา นครจินดา (2560). อิทธิพลของปริบททางความหมายในการประมวลผลความหมายรองของคำพ้องรูปพ้องเสียงในภาษาไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 36(2), 45-68.

ตุลยา นครจินดา และ ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (2558). คำพ้องรูปพ้องเสียงในภาษาไทย: การจัดประเภทโดยการอ้างอิงคลังข้อมูลภาษาและการตัดสินของผู้ใช้ภาษา. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 67-86.

Winskel, H., Ratitamkul, T., Brambley, V., Nagarachinda, T., & Tiencharoen, S. (2016). Decision-making and the framing effect in a foreign and native language. Journal of Cognitive Psychology, 28(4), 427-436.

Contact info

Email : tulaya.na@gmail.com

เบอร์โทร Office  : -

04. รศ.ดร.ทรงธรรม อินทจักร

Assoc.Prof.Dr. Songthama  Intachakra

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info

Email : songtham@tu.ac.th, songthama@gmail.com

เบอร์โทร Office  : -

05. อ.ประภัสสร ถิรตันติ

Ajarn Prapatsorn  Tiratanti

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info

Email : ca.annepps@gmail.com

เบอร์โทร Office  : -

06. อ.พิรุฬห์ ปิยมหพงศ์

Ajarn Piroon  Piyamahapong

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

B.A. (English), Silpakorn University, 2013

M.A. (Linguistics), Chulalongkorn University, 2016

Research interests

Syntax-Semantics Interfaces, Grammaticalization, Linguistic Typology

Publications / Awards and Recognition

Publication

Piyamahapong, P. (2018). [Review of the Book Grammaticalization กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ by K. Thepkanjana]. Humanities Journal, 25(2), 433-453.

 

Award

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตปริญญาโท กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact info

Email : ppiyamahapong@gmail.com

เบอร์โทร Office  : -

07. รศ.ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา

Assoc. Prof. Dr. Melada  Sudajit-apa

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

PhD in Applied Linguistics, the University of Edinburgh (UK), 2008

MA in TESOL, the University of Technology, Sydney (Australia), 1999

BA (Italian/English), Chulalongkorn University (Thailand), 1997

 

Short Courses/Workshops:

1. Researcher Connect Workshop by British Council and OHEC (Office of Higher Education Commission), Bangkok, January 20-22, 2019

2. Newton Fund Workshop Researcher Links: English as an ASEAN Lingua Franca: Implications for Language and Education Policy and Practice by Kasetsart University and Southampton University, UK, January 2018

3. Certificate in Doing Research with Discourse Analysis: A Discourse Perspective on Making Sense of Social Change, Vrije Universiteit Amsterdam (The Netherlands), July 2015

4. Certificate in Business English Teaching and Business Discourse Analysis, Seameo RELC (Singapore), August 2012

Research interests

Applied linguistics, Critical Discourse Analysis, Language and Identity, Language, Power and Ideology, Discourse Analysis, Critical Language Awareness, Second Language Acquisition, Social Semiotics, Language Teaching Methodologies, Materials Design and Evaluation, Learners’ Language Learning Strategies and Differences, Language and Communication, Organizational Communication, Conceptual and Critical Metaphor Analysis

Publications / Awards and Recognition

Publications:

Sudajit-apa, M. (2019). Political Discourses of Trust: Stance-Taking Acts in the Thai PM’s Weekly Addresses. Advances in Language and Literary Studies, 10(6), xx-xx.

Peemmetasawad, P. & Sudajit-apa, M. (2019). A Task-Based Approach to Materials Design and Evaluation for Upper Elementary Thai EFL Learners. Journal of Language and Culture38(2), 119-153.

Sudajit-apa, M. (2018). Thai Learners’ Construction of Disability Identity in their

Website Project: Transitivity Analysis of Process Types. The New English Teacher, 12(1), 1-22.

 

Sudajit-apa, M. (2017a). Critical Discourse Analysis of Discursive Reproduction of Identities in the Thai Undergraduates’ Home for Children with Disabilities Website Project: Critical Analysis of Lexical Selection. PASAA, 54, 1-28.

 

Sudajit-apa, M. (2017b). A Critical Metaphor Analysis of Disability Identity and Ideology in the Thai Undergraduates’ Home for Children with Disabilities Website Project. Advances in Language and Literary Studies, 8(5), 79-88.

 

Chaiyasat, C. & Sudajit-apa, M. (2017a) A Corpus-Assisted Critical Metaphor Analysis of General Prayuth Chan-o-cha's Weekly Addresses. Journal of English Studies, 12(1), 70-109.

 

Chaiyasat, C. & Sudajit-apa, M. (2017b). Pronouns, Social Actors, and Modality Types of Politics: A Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis of General Prayuth Chan-o-cha’s Weekly Addresses in Times of Political Crisis. Proceedings of the International Conference: DRAL 3/19th ESEA 2017, 15-34.

 

Sudajit-apa, M. (2015). Role of Simulation in the Thai Graduate Business English Program: Can they Engage and Elicit Learners' Realistic Use of Specific Language?. Theory and Practice in Language Studies, 5(2), 282-291. doi: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0502.07

 

Sudajit-apa, M. (2011). Learners' Reported Use of Cognitive and Metacognitive Reading Strategies: A Study of Thai Undergraduate Students. Journal of English Studies, 6, 72- 96.

 

Sudajit-apa, M. (2005). The Role of Peer Collaborative Interaction in a Small Group Reading Activity on EFL Reading Comprehension. Journal of Liberal Arts, 5, 180 - 200. 

 

Textbook:

เมลดา สุดาจิตรอาภา. (2561, 2562). ภาษาศาสตร์ประยุกต์: สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษา (Applied linguistics: An interdisciplinary approach to language-based problem-solving).กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ตีพิมพ์ครั้งที่ 1/ตีพิมพ์ครั้งที่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เมลดา สุดาจิตรอาภา. (2561). ภาษาศาสตร์ประยุกต์: สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษา (Applied linguistics: An interdisciplinary approach to language-based problem-solving).กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ตีพิมพ์ครั้งที่ 1)

 

Academic Presentations:

Peemmetasawad, P. & Sudajit-apa, M. (2019). A task-based approach to materials design and evaluation for young Thai learners. The 39th Annual Thailand TESOL International Conference from January 18-19, 2019, Bangkok, Thailand.

 

Pongsirilak, C. & Sudajit-apa, M. (2019). Identity and second language acquisition: A case study of students at an alternative Thai school. The 39th Annual Thailand TESOL International Conference from January 18-19, 2019, Bangkok, Thailand.

 

Sudajit-apa, M. (2018). A critical discourse analysis of the Thai Military Government’s national reform process in the PM’s weekly addresses on the TV program From the Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development Goals. The 7th Conference on Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, 4-6 July, 2018, Aalborg University, Denmark.

 

Chaiyasat, C. & Sudajit-apa, M. (2017). A Corpus-Assisted Critical Metaphor Analysis of General Prayuth Chan-o-cha's Weekly Addresses. Thammasat University International Conference: ELT in the Digital Age. Bangkok, Thailand.

 

Sudajit-apa, M. (2017). Construction of Organizational Identities: Students’ Self and Identity Construction. Thailand TESOL Conference 2017, Bangkok, Thailand.

 

Sudajit-apa, M. (2016). The Social Theory and Multimodal Social Semiotic Approach to the Analysis of Home for Children with Disabilities’ Identity Construction in Thai Undergraduate Students’ Website Project. The 10th International Language for Specific Purposes Seminar. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Sudajit-apa, M. (2013). Role of simulation in the Thai Graduate Business English Program: Can they engage and elicit learners' realistic use of specific language?. The Third Asian Conference, IAFOR, Osaka, Japan.

 

Sudajit-apa, M. (2009). Learners' awareness of their use of cognitive and metacognitive reading strategies and their performance: A study among Thai undergraduate students. The 5th Thammasat ELT Conference: Expanding Visions in ELT.

 

Sudajit-apa, M. (2007). A systemic approach to EFL reading materials development: Some findings of the second cycle evaluation. IALS Research Seminar. Edinburgh.

 

Sudajit-apa, M. (2006). Linguistic vs. procedural simplification: An investigation of reading materials modification and its effect on Thai university learners' materials perception and reading performance. IALS Research Seminar. Edinburgh.

 

รางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด คณะศิลปศาสตร์ ปี 2560

Contact info

Email : meladas@gmail.com

เบอร์โทร Office  : -

08. อ.ดร.อนุชิต ตู้มณีจินดา

Dr. Anuchit  Toomaneejinda

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)

 

Education

PhD (Applied Linguistics), 2018

Research interests

English as a Lingua Franca, World Englishes, Intercultural communication, Second language acquisition, Pragmatics

Publications / Awards and Recognition

Toomaneejinda, A., & Harding, L. (2018). Disagreement practices in ELF academic group discussion: Verbal, nonverbal and interactional strategies. Journal of English as a Lingua Franca, 7(2), 307-332.

 

Toomaneejinda, A. (2018). The Interface between SLA and English as a Lingua Franca (ELF): A dynamic perspective. NIDA Journal of Language and Communication, 23(34), 151- 161.

 

Toomaneejinda, A. (2018). An exploratory study of expressing disagreement in ELF academic group discussion. (Unpublished doctoral dissertation). Lancaster University, Lancaster, UK.

 

Toomaneejinda, A. (2017). Zone of Proximal Development, Dynamic Assessment and Learner Empowerment. LEARN Journal, 10(1), 175-184.

 

Toomaneejinda, A. (2010). Unraveling L2 Learning Strategy Mysteries: Insights from Good Language Learners. LSCAC 2010 Proceedings, 258-267.

Contact info

Email : anuchit.t@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office  : -