Loading...

คณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา

01. อ. เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล (ลาศึกษาต่อ)

Ajarn Kiatisak  Jangcharoenjittkul

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education:

M.A. (Counseling Psychology), Thammasat University, Thailand, 2005        
B.Ed. (First Class Honours), Chulalongkorn University, Thailand, 1999

Expertise:

Counseling Psychology

Research Interests:

 • Counseling

 • Personality

Publications:

Chaleeraktrakoon, T., Taesilapasathit, C., Jangcharoenjittkul, K., Asawathaweeboon, B., & Sakulku, S. (2021). การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการให้คําปรึกษา: โครงการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาไทย [Community Learning as an Effective Way to Facilitate Learning Counselling Skills: A Study Project of Thai University Students]. Journal of Community Development and Life Quality/วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต9(1), 109-122.

Jangcharoenjittkul, K. (2020). ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์ [Gender differences and perception of apparel quality on online outfit presentations]. Journal of Liberal Arts, Thammasat University/วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 126-140. ​

Jangjaroenjittkul, K., Techawachirakul, M., Thongsuk, P., Polvimontham, P., Varokorn, M., Pimolkittirat, A. & Ngamsirijit, E. (2017). อิทธิพลของอัตราจังหวะเพลงต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง [The effect of music tempo on risk taking]. Journal of Liberal Arts/วารสารศิลปศาสตร์, 17(2), 20-34

Contact info
Email : j.tupsychology1@gmail.com
เบอร์โทร Office  : 02-696-5660

02. อ. ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต (ลาศึกษาต่อ)

Ajarn Chalalai  Taesilapasathit

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

Education:

M.A. (Forensic Psychology), John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA, 2013     
B.A. (Psychology), Thammasat University, Thailand, 2008

Expertise:

Clinical Psychology

Forensic Psychology

Research Interests:

 • Children's Rights

 • Diversity Issues in ASEAN

 • Empathic Learning

Publications:

Chaleeraktrakoon, T., Taesilapasathit, C., Jangcharoenjittkul, K., Asawathaweeboon, B., & Sakulku, S. (2021). การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการให้คําปรึกษา: โครงการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาไทย [Community Learning as an Effective Way to Facilitate Learning Counselling Skills: A Study Project of Thai University Students]. Journal of Community Development and Life Quality/วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต9(1), 109-122.

Taesilapasathit, C. & Wongkom, N. (2018). จิตวิทยาเบื้องหลังกระแสนิยมนิยายวายในกลุ่มผู้อ่านเพศหญิงชาวไทย [The psychology behind the rising popularity of Y fiction among Thai female readers]. Nida Journal of Language and Communication/วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 22(32), 125-147.

Swangwiboonpong, N., Wongvorachan, T., Kiattiporn-Opas, C., Mayurasakorn, W., Thanasakulprasert, N. & Taesilapasathit, C. (2017). การเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อการที่ผู้รับสารรับรู้อารมณ์เศร้าของผู้ส่งสาร [The influence of communication method on the perception of sadness]. Journal of Behavioral Science/วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1), 55-69. 

Suppapitiporn, S., Taesilapasathit, C., & Buathong, N. (2017). ภาวะซึมเศร้าและอิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกอาชีพของบุคคลที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต [Depression and family influence on career development of students passing the university admission for medical education program]. Journal of the Psychiatric Association of Thailand/วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 62(1), 35-46.

Taesilapasathit, C. & Chobthamkit, P. (2017). โทษประหารชีวิตในมุมมองเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ [Death penalty in the psychological and behavioral science perspectives]. Journal of Behavioral Science/วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1), 225-238.

Email : chalalai.taesilapasathit@gmail.com
เบอร์โทร Office : 02-696-5660

03. ผศ. ชัชสรัญ อจลญา เต็งพงศธร

Asst. Prof. Chatsaran  Ajalaya Tengpongthorn 

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

Education:

M.A. (Industrial and Organizational Psychology), Thammasat University, Thailand, 1998
M.Sc. (Clinical Psychology), Mahidol University, Thailand, 1990   
B.A. (Psychology) (Second Class Honours), Thammasat University, Thailand, 1988

Expertise:

Psychology

 

Research Interests:

 • Well-being

 • Goal Setting

 • Brain Power

Publications:

Tengpongthorn, C. (2003). การพัฒนาแบบประเมินการปรับตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [Development of Self-Assessment in Adjustment for Thammasat Students]. Journal of Liberal Arts/วารสารศิลปศาสตร์, 3(1), 54-78.

Contact info
Email : c.tengpongthorn@gmail.com
เบอร์โทร Office : 02-696-5660

04. อ. ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล

Ajarn Trawin  Chaleeraktrakoon

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education:

MSc (Developmental Psychology), Lancaster University, United Kingdom, 2012

B.A. (Psychology) (1st class honors), University of British Columbia, Canada, 2009

Expertise:

Developmental Psychology

Research Interests:

 • Developmental Psychology

 • Applied Developmental Psychology

 • Applied Cognitive Psychology

 • Psychological Well-being

Publications:

Chaleeraktrakoon, T., Taesilapasathit, C., Jangcharoenjittkul, K., Asawathaweeboon, B., & Sakulku, S. (2021). การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการให้คําปรึกษา: โครงการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาไทย [Community Learning as an Effective Way to Facilitate Learning Counselling Skills: A Study Project of Thai University Students]. Journal of Community Development and Life Quality/วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต9(1), 109-122.

Rogoza, R.,Żemojtel-Piotrowska, M., Jonason, P., , Piotrowski, J., Campbell, W. K., Gebauer, J., Maltby, J., Sedikides, C., Adams, B., Ang, R. P., Ardi, R., Atitsogbe, K., Bălțătescu, S., Bilić, S., Bodroža, B., Brulin, J. G., Poonoosamy, H. Y. B., Chaleeraktrakoon, T., Del Carmen Dominquez, A., ... & Włodarczyk, A. (2021). Structure of Dark Triad Dirty Dozen Across Eight World Regions. Assessment, 28(4), 1125-1135.

Smith, P. B., Easterbrook, M. J., Koc, Y., Lun, V. M. C., Gul, P., Papastylianou, D., Grigoyan, L., Torres, C., Efremova, M., Hassan, B., Abbas, A., Ahmad, A. H., al-Bayati, A., Selim, A. H., Anderson, J., Cross, S. E., Delfino, G. I., Gamsakhurdia, V., Gavreliuc, A., Gavreliuc, D., ... & Chobthamkit, P. (2021). Is an Emphasis on Dignity, Honor and Face more an Attribute of Individuals or of Cultural Groups?. Cross-Cultural Research, 55(2-3), 95-126.

Smith, P. B., Easterbrook, M. J., al-Selim, H., Lun, V. M. C., Koc, Y., Gul, P., Papastylianou, D., Grigoyan, L., Torres, C., Efremova, M., Hassan, B., Ahmad, A. H., al-Bayati, A., Anderson, J., Cross, S. E., Delfino, G. I., Gamsakhurdia, V., Gavreliuc, A., Gavreliuc, D., ... & Chobthamkit, P. (2020). Sex Differences in Self-Construal and in Depressive Symptoms: Predictors of Cross-National Variation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 51(7-8), 616-635.

Swami, V., Tran, U. S., Barron, D., Afhami, R., Aimé, A., Almenara, C. A., Alp Dal, N., Amaral, A. C. S., Andrianto, S., Anjum, G., Argyrides, M, Atari, M., Aziz, M., Banai, B., Borowiec, J., Brewis, A., Cakir Kocak, Y., Campos, J. A. D. B., Carmona, C., ... & Voracek, M. (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body Image, 32, 199-217.

Contact info
Email : trawinc@tu.ac.th
เบอร์โทร Office : 02-696-5660

05. ผศ. บุรชัย อัศวทวีบุญ

Asst. Prof.  Burachai  Asawathaweeboon

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education:

M.Sc. (Cognitive Sciences and Technologies), National Research University Higher School of Economics, Russia, 2017

B.A. (Psychology) (1st class honors), Thammasat University, Thailand, 2006

Expertise:

Clinical Psychology

Cognitive Psychology

Research Interests:

 • Psychological Assessment

 • Cognitive Sciences

 • Brain stimulation

 • Neuroeconomics and Neuromarketing

Publications:

Chaleeraktrakoon, T., Taesilapasathit, C., Jangcharoenjittkul, K., Asawathaweeboon, B., & Sakulku, S. (2021). การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการให้คําปรึกษา: โครงการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาไทย [Community Learning as an Effective Way to Facilitate Learning Counselling Skills: A Study Project of Thai University Students]. Journal of Community Development and Life Quality/วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต9(1), 109-122.

Thongpibul, K., & Asawathaweeboon, B. (2019). การศึกษาเปรียบเทียบผลการแปลแบบทดสอบ Rorschach ระหว่างระบบ Klopfer และระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) [Comparative study of the Rorschach Inkblot Test interpretation between the Klopfer system and the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)]. Journal of the Psychiatric Association of Thailand/วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 64(2), 139-148.

Tungjitcharoen, W., Asawathaweeboon, B., Taesilapasatit, C., Adunyarittigun, D., Simaporn, P., Hammond, S., Pokthitiyuk, Y., & Phattharayuttawat, S. (2017). การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบวัดซ้ำกับผู้ที่ชำนาญสองภาษา [MMPI-2-RF Thai translation development: A translation and bilingual test-retest study]. Journal of the Psychiatric Association of Thailand/วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 62(4), 349-358.

Asawathaweeboon, B. (2014). ภาพรวมของการใช้แบบทดสอบรอร์สชาค (Rorschach Inkblot Test) ระบบ Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) [The overview of the Rorschach Inkblot test: Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)]. Journal of Clinical Psychology/วารสารจิตวิทยาคลินิก, 45(2), 1-9.

Kumbannaruk, T., Maetheeponkul, T., & Asawathaweeboon, B. (2011). การศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ EQ และเชาวน์วิริยะ AQ ของบุคลากร ในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ [The comparison study of emotional (EQ) and adversity quotient (AQ) between personnel in organizations implementing sufficiency economy philosophy and those implementing others]. Thai Human Resource Research Journal/วารสารวิจัยทรัพยากรมนูษย์, 6(1), 3-20.

Contact: Email : burachai.a@arts.tu.ac.th
เบอร์โทร Office : 02-696-5660

06. ผศ.ดร. พัฒนกิจ ชอบทำกิจ

Asst. Prof.Dr. Phatthanakit  Chobthamkit

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education:

PhD (Psychology), University of Kent, United Kingdom, 2021

MSc (Applied Social Psychology), University of Sussex, United Kingdom, 2010

B.A. (Psychology) (2nd class honors), Thammasat University, Thailand, 2008

Expertise:

Social Psychology

Research Interests:

 • Culture

 • Identity

 • Belief in a Just World

 • Well-being

 • Social Psychological Perspectives of Compulsive Buying

Publications:

Han, Q., Zheng, B., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., Reitsema, A. M., van Breen, J. A., PsyCorona Collaboration, & Leander, N. P. (2021). Associations of risk perception of COVID-19 with emotion and mental health during the pandemic. Journal of Affective Disorders, 284, 247-255.

Han, Q., Zheng, B., Cristea, M., Agostini, M., Belanger, J. J., Gutzkow, B., Kreienkamp, J., Abakoumkin, G., Khaiyom, J. H. A., Ahmedi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Atta, M., Bagci, S. C., Basel, S., Kida, E. B., Buttrick, N. R., Chobthamkit, P., Choi, H., ... & Leander, N. P. (2021). Trust in government regarding COVID-19 and its associations with preventive health behaviour and prosocial behaviour during the pandemic: a cross-sectional and longitudinal study. Psychological Medicine, 1-32.

Jin, S., Balliet, D., Romano, A., Spadaro, G., Van Lissa, C. J., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., PsyCorona Collaboration, & Leander, N. P. (2021). Intergenerational conflicts of interest and prosocial behavior during the COVID-19 pandemic. Personality and Individual Differences, 171, 110535.

Nisa, C. F., Belanger, J. J., Faller, D. G., Buttrick, N. R., Mierau, J. O., Austin, M., Schumpe, B. M., Sasin, E.M., Agostini, M., Gutzkow, B., Kreienkamp, J., Abakoumkin, G., Khaiyom, J. H. A., Ahmedi, V., Akkas, H., Almenara, C. A., Atta, M., Bagci, S. C., Basel, S., ... & Leander, N. P. (2021). Lives versus Livelihoods? Perceived economic risk has a stronger association with support for COVID-19 preventive measures than perceived health risk. Scientific Reports, 11, 1-12.

Romano, A., Giuliana Spadaro, G., Balliet, D, Joireman, J., Van Lissa, C., Jin, S., Agostini, M., Bélanger, J. J., Gützkow, B., Kreienkamp, J., PsyCorona Collaboration, & Leander, N. P. (2021). Cooperation and Trust Across Societies During the COVID-19 Pandemic. Journal of Cross-Cultural Psychology, 0022022120988913.

Jonason, P., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Sedikides, C., Campbell, W. K., Gebauer, J., Maltby, J., Adams, B., Kadiyono, A., Atitsogbe, K., Bundhoo, H., Bălțătescu, S., Bilić, S., Brulin, J., Chobthamkit, P., Del Carmen Dominquez, A., Dragova-Koleva, S., El-Astal, S., Estaves, C.,  ... & Yahiiaev, I. (2020). Country-level correlates of the dark triad traits in 49 countries. Journal of Personality, 88(6), 1252-1267.

Leander, N. P., Lemay Jr, E. P., & Jeronimus, B. F., Keller, A. C., & PsyCorona Collaboration (2020). Towards a Globally Collaborative Behavioral Science: An Organizational Approach from Pandemic Psychology. ISSBDBulletin, 2(78), 2-5.

Smith, P. B., Easterbrook, M. J., Koc, Y., Lun, V. M. C., Gul, P., Papastylianou, D., Grigoyan, L., Torres, C., Efremova, M., Hassan, B., Abbas, A., Ahmad, A. H., al-Bayati, A., Selim, A. H., Anderson, J., Cross, S. E., Delfino, G. I., Gamsakhurdia, V., Gavreliuc, A., Gavreliuc, D., ... & Chobthamkit, P. (2020). Is an Emphasis on Dignity, Honor and Face more an Attribute of Individuals or of Cultural Groups?. Cross-Cultural Research, 1069397120979571.

Smith, P. B., Easterbrook, M. J., al-Selim, H., Lun, V. M. C., Koc, Y., Gul, P., Papastylianou, D., Grigoyan, L., Torres, C., Efremova, M., Hassan, B., Ahmad, A. H., al-Bayati, A., Anderson, J., Cross, S. E., Delfino, G. I., Gamsakhurdia, V., Gavreliuc, A., Gavreliuc, D., ... & Chobthamkit, P. (2020). Sex Differences in Self-Construal and in Depressive Symptoms: Predictors of Cross-National Variation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 51(7-8), 616-635.

Swami, V., Tran, U. S., Barron, D., Afhami, R., Aimé, A., Almenara, C. A., Alp Dal, N., Amaral, A. C. S., Andrianto, S., Anjum, G., Argyrides, M, Atari, M., Aziz, M., Banai, B., Borowiec, J., Brewis, A., Cakir Kocak, Y., Campos, J. A. D. B., Carmona, C., ... & Voracek, M. (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body Image, 32, 199-217.

Raphiphatthana, B., Jose, P. E., & Chobthamkit, P. (2019). The association between mindfulness and grit: an east vs. west cross-cultural comparison. Mindfulness, 10(1), 146-158.

Becker, M., Vignoles, V. L., Owe, E., Easterbrook, M. J., Brown, R., Smith, P. B., Abuhamdeh, S., Cendales Ayala, B., Garðarsdóttir, R. B., Torres, A., Camino, L., Bond, M. H., Nizharadze, G., Amponsah, B., Schweiger Gallo,I.,  Prieto Gil, P., Lorente Clemares, R., Campara, G., Espinosa, A., ..., & Lay, S. (2018). Being oneself through time: Bases of self-continuity across 55 cultures. Self and Identity, 17(3), 276-293.

Taesilapasathit, C. & Chobthamkit, P. (2017). โทษประหารชีวิตในมุมมองเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ [Death penalty in the psychological and behavioral science perspectives]. Journal of Behavioral Science/วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1), 225-238.

Smith, P. B., Ahmad, A. H., Owe, E., Celikkol, G., Ping, H., Gavrieluc, A., Chobthamkit, P., Rizwan, M., Chen, S. X., Teh, H. B., & Vignoles, V. L. (2016).  Nation-level moderators of the extent to which self-efficacy and relationship harmony predict student depression and life satisfaction: Evidence from ten cultures. Journal of Cross-cultural Psychology, 47(6), 818-834 

Smith, P. B., Vignoles, V. L., Becker, M., Owe, E., Easterbrook, M., Brown, R., Bourguignon, D., Garðarsdóttir, R. B., Kreuzbauer, R., Cendales Ayala, B., Yuki, M., Jianxin, Z., Lv, S., Chobthamkit, P., Jaafar, J. L., Fischer, R., Milfont, T. L., Gavreliuc, A., Baguma, P., ..., & Harb, C. (2016).  Individual and culture-level components of survey response styles: a multi-level analysis using cultural models of selfhood. International Journal of Psychology, 51(6), 453-463

Vignoles, V. L., Owe, E., Becker, M., Smith, P. B., Easterbrook, M., Brown., R., González, R., Didier, N., Carrasco, D., Cadena, M. P., Lay, S., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J. A., Gavreliuc, A., Zinkeng, M., Kreuzbauer, R., Baguma, P., Martin, M., ..., & Bond, M. H. (2016). Beyond the ‘East-West’ dichotomy: Global variation in cultural models of selfhood. Journal of Experimental Psychology: General, 145(8), 966-1000

Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B., Lee, S. W. S., Easterbrook, M., Gadre, T., Zhang, X., Gheorghiu, M., Baguma, P., Tatarko, A., Aldhafri. S., Zinkeng., M., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J., Mekonnen, K. H., Regalia, C., ..., & Jalal, B. (2013).  Contextualism as an Important Facet of Individualism-Collectivism: Personhood Beliefs across 37 National Groups. Journal of Cross-cultural Psychology, 44(1), 24-45.

Contact info 


Email :

pcpy@tu.ac.th

phatthanakit.c@arts.tu.ac.th


เบอร์โทร Office : 02-696-5660

07. อ. ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด

Ajarn Pummarat Ridthikerd

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

 

 

 

Education:

M.Sc. (Clinical Psychology), Pittsburg State University, Kansas, USA, 1998       

B.A. (Psychology) (Second Class Honours), Thammasat University, Thailand, 1995

Expertise:

Social Psychology

 

Research Interests:

 • Prejudice

 • Socialization

Publications:

Ridthikerd, P., & Huansuriya, T. (in press). The Development and Validation of  the Nonclinging to Ego Scale. Asian Journal of Social Psychology.

Contact info
Email : pridthikerd2@gmail.com
เบอร์โทร Office  : 02-696-5660

08. ผศ. โมนิล เตชะวชิรกุล (ลาศึกษาต่อ)

Asst. Prof. Monin  Techawachirakul

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education:

MSc (Cognitive Neuropsychology), University College London, UK, 2007

B.A. (Psychology) (1st class honors), Thammasat University, Thailand, 2003

Expertise:

Neuropsychology

 

Research Interests:

 • Intimate Relationships

 • Brand Placement

 • Neural Functions and Behaviour

Publications:

Techawachirakul, M. (2020). Violence in Games May Not Promise an Effective Brand Strategy, but Plot Relation Does. Journal of Promotion Management, 26(1), 121-143.

Jangjaroenjittkul, K., Techawachirakul, M., Thongsuk, P., Polvimontham, P., Varokorn, M., Pimolkittirat, A. & Ngamsirijit, E. (2017). อิทธิพลของอัตราจังหวะเพลงต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง [The effect of music tempo on risk taking]. Journal of Liberal Arts/วารสารศิลปศาสตร์, 17(2), 20-34

Walker, R., Techawachirakul, P., & Haggard, P. (2009). Frontal eye field stimulation modulates the balance of salience between target and distractors. Brain Research, 1270, 54-63.

Contact info 
Email : memonin.mp@gmail.com
เบอร์โทร Office : 0-2696-5660

09. ผศ. ดร.วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ

Asst. Prof. Dr. Worawach  Tungjitcharoen 

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

 

 

 

 

Education:

M.Sc. (Cognition and Communication), University of Copenhagen, Denmark, 2012     
B.A. (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, Thailand, 2009

Expertise:

Cognitive Psychology

 

Research Interests:

 • Autobiographical Memory

 • Media and Cognition

 • Psychological Assessment

Publications:

Tungjitcharoen, W., & Berntsen, D. (2021). Belief-related memories: autobiographical memories of the religiousself. Memory.

Tungjitcharoen, W., & Berntsen, D. (2020). Cultural life scripts across religions: The influences of religion onexpectations of life events. Psychology of Religion and Spirituality.

Tungjitcharoen, W., Asawathaweeboon, B., Taesilapasatit, C., Adunyarittigun, D., Simaporn, P., Hammond, S., Pokthitiyuk, Y., & Phattharayuttawat, S. (2017). การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบวัดซ้ำกับผู้ที่ชำนาญสองภาษา [MMPI-2-RF Thai translation development: A translation and bilingual test-retest study]. Journal of the Psychiatric Association of Thailand/วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 62(4), 349-358.

Diaz, C. M. C., & Tungtjitcharoen, W. (2015). Art video games: Ritual communication of feelings in the digital era. Games and Culture, 10(1), 3-34.

Tungtjitcharoen, W. (2015). Personality and film preferences. Varasarnsart/วารสารศาสตร์, 8(2), 127-151.

Contact info
Email : wortung@tu.ac.th
เบอร์โทร Office : 02-696-5660

10. อ. อธิชาติ โรจนะหัสดิน

Ajarn Adhichati  Rochanahastin

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

 

 

 

Education:

M.Sc. (Clinical Psychology), Mahidol University, 2002   
B.A. (Psychology), Thammasat University, 1994


Expertise:

Clinical Psychology

Research Interests:

 • Suicidal Behaviour

Publications:

Angkapanichkit, J., & Rochanahastin, A. (2021). สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย [Depression Situation for Thai University Students]. Suranaree Journal of Social Science/วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 15(1), 61-86.

 

Contact info
Email : adhichati.r@arts.tu.ac.th
เบอร์โทร Office  : 0-2696-5619