Loading...

คณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา

01. อ.เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล

Ajarn Kiatisak  Jangcharoenjittkul

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

Master of Arts (Counseling Psychology), Thammasat University, 2005
Bachelor of Education (First Class Honours), Chulalongkorn University, 1999

Research interests

Personality
Counseling

Publications / Awards and Recognition

Jangcharoenjittkul, K. (2020). ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์20(1), 126-140. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.6

Contact info

Email : kiatisak@yahoo.com, jkiatisa@tu.ac.th

เบอร์โทร Office  : 02-696-5660

02. ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr. Jaruwan  Sakulku

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology) 

Education

Doctor of Psychology (Clinical), University of Tasmania, Australia, 2009
Certificate IV in Marketing, Institute of TAFE Tasmania, 2008
Bachelor of Science (Psychology), Kasetsart University, 2002

Research interests

Impostor Phenomenon
Perfectionism
Psychological and Neuropsychological Assessment
Cognitive Behavior Therapy

Publications / Awards and Recognition

Thompson, T., Davidson, J. A., & Sakulku, J., Impostor fears and socially prescribed perfectionism: Links with somatisation, anxiety and depression, Australian Journal of Psychology, 7 - 10 April 2005, Townsville, Queensland, 101.

Sakulku, J. & Alexander J. (2010). Exploratory Analysis of the Clance Impostor Phenomenon Scale. Conference Paper in Proceedings: The International Post Graduate Research Colloquium 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sakulku, J. & Alexander J. (2011). The Impostor Phenomenon. The Journal of Behavioral Science 6(1), 73-92.

Sriphai, S., Damrongpanit, S., & Sakulku, J. (2011). An Investigation of Learning Styles Influencing Mathematics Achievement of Seventh-Grade Students. Educational Research and Reviews. 6(15), 835-842.

Treesopakol, W., Yoelao, D., & Sakulku, J. (2014). The Process of Consumer Engagement on Facebook Fan page in Thailand. Panyapiwat Journal. 5(2), 150-163.

Saengprom, N., Earawan, W., Damrongpanit, S., & Sakulku, J. (2015). Exploring the different trajectories of analytical thinking ability factors: An application of the second-order growth curve factor model. Educational Research and Reviews. 10(7), 994-1002.

Chaisen, A., Supparerkchaisakul, N., & Sakulku, J. (2017). Casual factors and the consequences of the impostor phenomenon in Thai doctoral students. UMT Poly Journal. 14(1), 61-75.

Contact info

Email : jaruwan.sakulku@gmail.com

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

03. ผศ.ชัชสรัญ อจลญา เต็งพงศธร

Asst. Prof. Chatsaran  Ajalaya Tengpongthorn 

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

Education

Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology), Thammasat University, 1998
Master of Science (Clinical Psychology), Mahidol University, 1990
Bachelor of Arts (Psychology) (Second Class Honours), Thammasat University, 1988

Research interests

Well-being
Work-life Balance
Qualitative Research

Publications / Awards and Recognition

-

Contact info

Email : c.tengpongthorn@gmail.com, chatteng@tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

 

03. อ.ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต

Ajarn Chalalai  Taesilapasathit

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

Education

Master of Arts (Forensic Psychology), John Jay College of Criminal Justice, USA
Bachelor of Arts (Psychology), Thammasat University, 2008

Research interests

Child Abuse
Family Violence
Psychotherapy for traumatic patients and those who are victims of violence
Process of Radicalization, Human Trafficking

Publications / Awards and Recognition

PEER REVIEWS

Taesilapasathit, C. (2018). Reflective thoughts upon preliminary observations on the Rohingya Refugee camps in Bangladesh: A call for greater psychological support. Bangladesh Journal of Islamic Thought, 14(21). (In Press)

Taesilapasathit, C. & Wongkom, N. (2018). The psychology behind the rising popularity of Y fiction among Thai female readers. Nida Journal of Language and Communication, 22(32), 125-147.

Taesilapasathit, C. & Chobthamkit, P. (2017). Death penalty in psychological and behavioral science perspectives. Journal of Behavioral Science, 23(1), 225-237. 

Swangwiboonpong, N., Wongvorachan, T., Kiattiporn-Opas, C., Mayurasakorn, W., Thanasakulprasert, N. & Taesilapasathit, C. (2017). The influence of communication method on the perception of sadness. Journal of Behavioral Science, 23(1), 55-69.  

PROCEEDINGS

Taesilapasathit, C. (2018, July). Ethnic stereotype as the cause of hatred. The study of Thais’ biases towards the Rohingya refugees. Paper presented at the IAFOR International Conference on Global Studies 2018, Barcelona, Spain. Retrieved from https://papers.iafor.org/proceedings/ issn-2432-4272-the-iafor-international-conference-on-global-studies-2018-official-conference-proceedings/

Siripumitapa, S., Khriengprinyakich, S., Kraium, K., Soimala, T., Jittiwat, N., Anatra, N., Taesilapasathit, C. & Sakulku, J. (2018, July). The effect of statistical evidence and narrative evidence on organ donation intention. Paper presented at the Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 2018, Bangkok, Thailand. Retrieved from https://bit.ly/2UTh8dQ

Taesilapasathit, C. (2018, March). Teaching empathy through self-experience and diary reflections. Paper presented at the Asian Conference on Education & International Development 2018, Kobe, Japan. Retrieved from http://papers.iafor.org/wp-content/uploads/conference-proceedings/ACEID/ACEID2018_proceedings.pdf

Taesilapasathit, C. (2018). Empathic learning for young people as a strategy for peacebuilding in the ASEAN community. Paper presented at the Asia Pacific Peace Research Association (APPRA) Conference 2017, Penang, Malaysia. (In Press)

Dhamaporn, P., Boonmark, S., Mongkonamnad, J., Pratumthin, T., Jongyingsiri, Y. & Taesilapasathit, C. (2017, July). The influence of time pressure and academic dishonesty to academic cheating. Poster presented at the Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 2017, Bangkok, Thailand.

Boonchery, C. & Taesilapasathit, C. (2017, July). Myths and realities of rape. Paper presented at the Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 2017, Bangkok, Thailand.

Contact info

Email : chalalai.taesilapasathit@gmail.com, chalalai.t@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

06. อ.ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล

Ajarn Trawin  Chaleeraktrakoon

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

Master of Science (Developmental Psychology), Lancaster University, UK, 2555
Bachelor of Arts (Psychology), University of British Columbia, Canada, 2552

Research interests

Developmental Psychology, Applied Developmental Psychology, Applied Cognitive Psychology, Psychological Well-Being

Publications / Awards and Recognition

Chaleeraktrakoon, T., Taesilapasathit, C., Jangchareonjittkul, K., Asawataweeboon, B., Sakulku, J. (2018). From classroom to community learning: How to encourage students to implement counseling skills and community structure analysis in real life settings. Abstract presented at the International Symposium of Education and Psychology, Kyoto, Japan.

Chaleeraktrakoon, T., Taesilapasathit, C., Tungjitcharoen, W., & Asawataweeboon, B. (2018). The psychometric properties of the Thai version of the psychological well-being scale. Abstract presented at the 17th Annual International Mental Health Conference: Mental Health in the Workplace, Bangkok, Thailand.

Contact info

Email : trawinc@hotmail.com, trawinc@tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

07. อ.บุรชัย อัศวทวีบุญ

Ajarn Burachai  Asawathaweeboon

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

Bachelor of Arts (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, 2006

Research interests

Psychological Assessment
Cognitive Science
Cognitive Behavior Therapy (CBT)

Publications / Awards and Recognition

Kumbannaruk, T., Maetheeponkul, T., & Asawathaweeboon, B. (2011). The comparison study of emotional (EQ) and adversity quotient (AQ) between personnel in organizations implementing sufficiency economy philosophy and those implementing others. Thai Human resource Research Journal, 6(1), 3-20.

Asawathaweeboon B. (2016). The Investigation of Compulsive Buying Behavior by Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) of Dorsal Lateral Prefrontal Cortex (DLPFC) (Master’s thesis).

Tungjitcharoen W., Asawathaweeboon B., Taesilapasatit C., Adunyarittigun D., Simaporn, P., Hammond, S., Pokthitiyuk, Y., & Phattharayuttawat S. (2017). MMPI-2-RF Thai translation development: A translation and bilingual test-retest study. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 349-358.

Asawathaweeboon B. (2014). The overview of the Rorschach Inkblot test: Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Journal of Clinical Psychology, 45(2), 1-9.

Contact info

Email : burachai.a@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

08. ผศ.พัฒนกิจ ชอบทำกิจ

Asst. Prof. Phatthanakit  Chobthamkit

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

Master of Science (Applied Social Psychology), University of Sussex, UK, 2010                                                                                                                Bachelor of Arts (Psychology) (Second Class Honours), Thammasat University, 2008

Research interests

Culture, Identity, Behaviour and Well-being
Social and cross-cultural psychology, culture, identity, beliefs and well-being

Publications / Awards and Recognition

Persentations
Chobthamkit, P. (2014). Compulsive buying among late adolescents as an identity-related Compensatory Behaviour: Big Five Personality, Identity Motives, and Self-construal as Predictors. Paper presented at the 4th Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences, Osaka, Japan, March 27-30.

Chobthamkit, P. (2012). Big Five Personality, Identity Motives, and Self-construal Related to Compulsive Buying cBehaviour in Thailand. Paper presented at the 30th International Congress of Psychology, Cape Town, South Africa, July 22-27.

Selected Publications
Smith, P. B., Ahmad, A. H., Owe, E., Celikkol, G., Ping, H., Gavrieluc, A., Chobthamkit, P., Rizwan, M., Chen, S. X., Teh, H. B., & Vignoles, V. L. (in press). Nation-level moderators of the extent to which self-efficacy and relationship harmony predict student depression and life satisfaction: Evidence from nine nations. Journal of Cross-cultural Psychology

Vignoles, V. L. , Owe, E., Becker, M., Smith, P. B., Easterbrook, M. J., Brown, R., González, R., Didier, N., Carrasco, D., Cadena, M. P., Lay, S., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J. A., Gavreliuc, A., Zinkeng, M., Kreuzbauer, R., Baguma, P., Martin, M., Tatarko, A., Herman, G., de Sauvage, I., Courtois, M., Garðarsdóttir, R., Harb, C., Gallo, I. S., Gil, P. P., Clemares, R. L., Campara, G., Nizharadze, G., Macapagal, M. E. J., Jalal, B., Bourguignon, D., Jianxin, Z., Lv, S., Chybicka, A., Yuki, M., Zhang, X., Espinosa, A., Valk, A., Abuhamdeh, S., Amponash, B., Özgen, E., Güner, Ü. E., Yamakoğlu, N., Chobthamkit, P., Pyszczynski, T., Kesebir, P., Trujillo, E. V., Balanta, P., Ayala, B. C., Koller, S. H., Jaafar, J. L., Gausel, N., Fischer, R., Milfont, T. L., Kusdil, E., Çaglar, S., Aldhafari, S., Ferreira, M. C., Mckonnen, K. H., Wang, Q., Fülöp, M., Torres, A., Camino, L., Lemos, F. C. S., Fritsche, I., Möller., B., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Bond, M. H. (in press). Beyond the ‘East-West’ dichotomy: Global variation in cultural models of selfhood. Journal of Experimental Psychology: General
          
Smith, P. B., Vignoles, V. L., Becker, M., Owe, E., Easterbrook, M., Brown, R., Bourguignon, D., Garðarsdóttir, R. B., Kreuzbauer, R., Cendales Ayala, B., Yuki, M., Jianxin, Z., Lv, S., Chobthamkit, P., Jaafar, J. L., Fischer, R., Milfont, T. L., Gavreliuc, A., Baguma, P., Bond, M. H., Martin, M., Gausel, N., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Tatarko, A., González, R., Didier, N., Nizharadze, G., Torres, A., Camino, L., Abuhamdeh, S., Macapagal, M. E. J., Koller, S. H., Herman, G., Courtois, M., Fritsche, I., Espinosa, A., Villamar, J., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Zinkeng., M., Jalal, B. Kusdil, E., Amponsah, B., Çaglar, S., Mekonnen, K. H., Möller., B., Zhang, X., Schweiger Gallo, I., Aldhafri. S., Fülöp, M., Pyszczynski, T., Kesebir, P., & Harb, C., (in press). Individual and culture-level components of survey response styles: a multi-level analysis using cultural models of selfhood. International Journal of Psychology

Owe, E., Vignoles, V. L., Becker, M., Brown, R., Smith, P. B., Lee, S. W. S., Easterbrook, M., Gadre, T., Zhang, X., Gheorghiu, M., Baguma, P., Tatarko, A., Aldhafri. S., Zinkeng., M., Schwartz, S. J., Des Rosiers, S. E., Villamar, J., Mekonnen, K. H., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Kusdil, E., Çaglar, S., Gavreliuc, A., Martin, M., Jianxin, Z., Lv, S., Fischer, R., Milfont, T. L., Torres, A., Camino, L., Kreuzbauer, R., Gausel, N., Buitendach, J., Lemos, F. C. S., Fritsche, I., Möller., B., Harb, C., Valk, A., Espinosa, A., Jaafar, J. L., Ferreira, M. C., Chobthamkit, P., Fülöp, M., Chybicka, A., Wang, Q., Bond, M. H., González, R., Didier, N., Carrasco, D., Cadena, M. P., Lay, S., Garðarsdóttir, R. B., Nizharadze, G., Pyszczynski, T., Kesebir, P., Herman, G., Bourguignon, D., de Sauvage, I., Courtois, M., Özgen, E., Güner, Ü. E., Yamakoğlu, N., Abuhamdeh, S., Macapagal, M. E. J., Koller, S. H., Amponsah, B., Misra., G., Kapur, P., Vargas Trujillo, E., Balanta, P., Cendales Ayala, B., Schweiger Gallo, I., Prieto Gil, P., Lorente Clemares, R., Campara, G., & Jalal, B. (2013). Contextualism as an important facet of individualism-collectivism: Personhood beliefs across 37 national groups. Journal of Cross-cultural Psychology, 44(1), 24-45.

Research
Chobthamkit, P. (2013). The prediction of compulsive buying tendency among Thammasat university students by identity-related factors: big five personality, identity motives and self-construal. Thammasat University Research fund

 

Contact info 

Email : Phatthanakit.C@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

09. อ.ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด

Ajarn. Pummarat Ridthikerd

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

Education

Master of Science (Clinical Psychology), Pittsburg State University, Kansas, USA, 1998
Bachelor of Arts (Psychology) (First Class Honours), Thammasat University, 1995

Research interests

-

Publications / Awards and Recognition

-

Contact info

Email : pridthikerd2@gmail.com, nothing@tu.ac.th

เบอร์โทร Office  : 02-696-5660

10. ผศ.โมนิล เตชะวชิรกุล (ลาศึกษาต่อ)

Asst. Prof. Monin  Techawachirakul

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

Msc in Cognitive Neuropsychology, University College London, 2007

BA in Psychology (1st class honors), Thammasat University, 2003

Research interests

Intimate relationships, Brand placement

Publications / Awards and Recognition

Techawachirakul, M. (2019). Violence in games may not promise an effective brand strategy, but plot relation does. Journal of Promotion Managment, 26(1), 1-23. DOI: 10.1080/10496491.2019.1685621.

Phetniam, K., Nganpakamongkhol, N., Pochanachan, B., Thaiyanunt, W., Sena, A., & Techawachirakul, M. (2019). The effectiveness of preventive message formats that enhance female’s body satisfaction after advertising exposure. Proceeding from Thailand National Conference on Psychology 2019 (TNCP2019): Psychology of Dynamic with Global Society. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Chaikeaw, K., Somsrimee, P., Thawaen, K., Poksawat, H., & Techawachirakul, M. (2019). The effect of pop-up and banner ad exposures in online video on brand recognition and brand preference. Proceeding from Thailand National Conference on Psychology 2019 (TNCP2019): Psychology of Dynamic with Global Society. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Techawachirakul, M., Wongchompoo, S., Jai-em, K., Keeratimatakul C., Likitthanasombat, T., & Sroysuwan, V. (2018). Effect of violent in film on selective attention toward violence. Journal of Research Methodology and Cognitive Science, 16(1), 19-25. (in Thai)

Jangcharoenjittkul, K., Techawachirakul, M., & Pinpradub, K. (2018). Models influence online perception of apparel quality. Proceeding from Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP2018): Harmony Diversity in Psychology Perspective. Bangkok: Asia Digital Printing. (in Thai)

Joradon, R., Sungsakul, O., Jangcharoenjittkul, K., & Techawachirakul, M. (2018). Effect of emotions on decision making measured by Iowa Gambling Task. Proceeding from Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP2018): Harmony Diversity in Psychology Perspective. Bangkok: Asia Digital Printing. (in Thai)

Jangcharoenjittkul, K., Techawachirakul, M., Thongsuk, P., Polvimoltham, P., Varokorn, M., Pimolkittirat, A. & Ngamsirijit, E. (2017). The effect of music tempo on risk taking. Journal of Liberal Arts,17 (2). 20-34. (in Thai)

Techawachirakul, P. (2016). Product placement in psychological perspective. Journal of Behavioral Science for Development, 8(2). 17-35. (in Thai)

Walker, R., Techawachirakul, P. & Haggard, P. (2009). Frontal eye field stimulation modulates the balance of salience between target and distractors. Brain Research. 1270. 54-63. doi:10.1016/j.brainres.2009.02.081

Contact info 

Email : memonin.mp@gmail.com

เบอร์โทร Office : 0-2696-5660

12. ผศ.วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ (ลาศึกษาต่อ)

Asst. Prof. Worawach  Tungjitcharoen

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

MA (Cognition & Communication), University of Copenhagen, 2012

Research interests

Autobiographical memory, cognitive psychology, media and cognition, psychological assessment

Publications / Awards and Recognition

Tungjitcharoen W., Asawathaweeboon, A., Taesilapasatit C., Adunyarittigun, D., Simaporn, P., Hammond, S., Pokthitiyuk, Y., & Phattharayuttawat, S. (2017). MMPI-2-RF Thai translation development: A translation and bilingual test-retest study. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 349-358.

Díaz, C. M. C., & Tungtjitcharoen, W. (2015). Art video games: Ritual communication of feelings in the digital era. Game and Culture, 10(1), 3-34. doi: 10.1177/1555412014557543.

วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ. (2558). Personality and film preferences. วารสารศาสตร์, 8(2), 127-151.

Contact info

Email : wortung@tu.ac.th

เบอร์โทร Office : 02-696-5660

13. อ.อธิชาติ โรจนะหัสดิน (ลาศึกษาต่อ)

Ajarn Adhichati  Rochanahastin

สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

 

Education

Master of Science (Clinical Psychology), Mahidol University, 2002
Bachelor of Arts (Psychology), Thammasat University, 1994

Research interests

Community Psychology
Motivation
Psychoanalytic Oriented Psychotherapy

Publications / Awards and Recognition

Research
Rochanahastin, A. (2002). The effect of a reality therapy oriented learning program on coping behavior of young male offenders.
          Unpublished Master Thesis, Mahidol University, Thailand

 

Contact info

Email : adhichati.r@arts.tu.ac.th

เบอร์โทร Office  : 0-2696-5619