Loading...

คณาจารย์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

01. รศ. เกตุชพรรณ์ คำพุฒ

Assoc.Prof. Kedchapan  Kamput

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education
B.A. Social Development (2nd Class Honors), Naresuan University
M.A. Human and Social Development; Comparative Asian Development (GPA 3.89), Chulalongkorn University

Research interests
Southeast Asian Studies, Sociology of Development, Cultural Studies, Museum Studies

Publications / Awards and Recognition
หนังสือแปล
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2552). การจ้างแรงงานต่างชาติ: คู่มือเชิงนโยบายสำหรับประเทศกำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (ARCM) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แหล่งทุนตีพิมพ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2563). การจัดการเมืองมรดกโลกด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์: เมืองท่าการค้ายุคอาณานิคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Managing World Heritage Cities on the Historic Urban Landscape Approach: Colonial Port Cities to Creative Tourism Destinations in Southeast Asia) แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2561). สายธารแห่งฐานคิดและศาสตร์วิชาว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Development of the Essential Principles and Fundamental Concepts of Southeast Asian Studies) แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2560). การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาในโรงเรียนชายแดนอาเซียน (The Research and Development of Learning Management in ASEAN Studies for Buffer Schools) แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2556). การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ (Research on Strategic Management for Museum: The Case of Museum Siam and Oversea Museums) แหล่งทุนวิจัย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2555). การศึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ กรณีศึกษา ธุรกิจร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น (Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in Modern Retail Trade Business, 7-Eleven Thailand) แหล่งทุนวิจัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2553). การสังเคราะห์ฐานบรรณานุกรมและบทคัดย่อของสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์ (Bibliographies and Abstracts of Printed Media Related to Contemporary Arts and Culture: Visual Arts and Musical Arts) แหล่งทุนวิจัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

บทความวิจัย
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2564). ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยแห่งเมืองท่าการค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเมืองฮอยอัน เมืองมะละกา และเมืองจอร์จทาวน์ (The Rise and Decline of Trading Port Cities on the Maritime Silk Road: A Comparative Historical Analysis of Hội An, Melaka and George Town). Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University. 43(1), 105-132.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาเซียนศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (A Study of Learning Achievement of ASEAN Studies Using the ASEAN Curriculum Sourcebook and Levels of Student Competency in 21st Century Skills: Case Studies in Buffer Schools of Thailand). Journal of Education Naresuan University. 21(2), 34-53.

Kedchapan Kamput. (2019). Fundamental Concepts of Southeast Asian Studies: The Interaction between Ideologies of Essentialism and Cosmopolitanism, Defining the Intellectual Landscape. Kasetsart Journal of Social Sciences. 40(3), 783-793.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2562). การจัดการพิพิธภัณฑ์กับพื้นที่การเรียนรู้อารยธรรมแห่งชนชาติ: บทสังเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง สาธารณรัฐจีน (Museum Management of Learning Spaces in National Civilisations: Synthesis of Asian Civilisations Museum, Republic of Singapore and National Palace Museum, Republic of China). International Journal of East Asian Studies. 23(2), 122-152.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2561). การบูรณาการการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและชายแดนศึกษา: บทสังเคราะห์จากโรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (Integration of Learning Management in ASEAN Studies and Borderland Studies: Synthesis of the Buffer Schools in Thailand). Journal of Social Development, National Institute of Development Administration. 20(2), 151-171.

บทความวิชาการ
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2559). วงศาวาทกรรมกับการเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง: การพัฒนาภาวะด้อยพัฒนากับการพัฒนาวิถีทางเลือกที่ยั่งยืน (Genealogical Discourse within Transition of Mekong River Commission: Development of Underdevelopment and Developing Alternative Sustainable Livelihoods). Journal of Mekong Societies, Khon Kaen University. 12(3), 131-166.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2559). พลวัตแห่งบทบาทพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์: การวางรากฐานของพหุสังคม การสร้างความทรงจำร่วมทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Dynamic of Museum Functions in Singapore: Laying the Groundwork Multi-society, Constructing Collective Cultural Memories and Developing Creative Economy) ในอิสระ ชูศรี (บรรณาธิการ). หนังสือพิ(ศ)พิธภัณฑ์ บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. หน้า 129-147.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2558). ปริทัศน์วัฒนธรรมสมัยนิยม: ฐานคิดและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Critical Introduction of Modern Popular Culture: Paradigm of Culture and Cultural Phenomena in Southeast Asia). Journal of Language and Culture Research, Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. 34(1), 5-28.

Conference proceedings
Kedchapan Kamput. (2018). Heritage of the Ancient Maritime Silk Roads to Creative Tourism Destinations Development in Southeast Asia:  Hôi An Ancient Town and Historic City of George Town. Conference of the Association of Southeast Asian Studies (ASEAS): Southeast Asia Meets Global Challenges. 5-7 September 2018 at University of Leeds. Organised by Association of Southeast Asian Studies in the United Kingdom (ASEASUK), European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS).

Contact info
Email : kkamput@tu.ac.th
เบอร์โทร Office :  02-613-2672

 
02. รศ.ดร. ดุลยภาค ปรีชารัชช

Assoc.Prof. Dr. Dulyapak  Preecharush

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

PhD (Comparative Politics), The University of Hong Kong, 2561

PhD Visiting Fellowship (Southeast Asian Studies), Cornell University, 2559

MA (Southeast Asian Studies), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (GPA 3.91)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

Research Interests

Asian Studies, Southeast Asian Studies, Myanmar Studies, Comparative Politics, Diplomacy and International Relations


Publications/Awards and Recognition

บทความวิจัย

ดุลยภาค ปรีชารัชช, “จากโซเมียถึงอี้ไต้อี้ลู่และอินโด-แปซิฟิก: การปรับรูปภูมิศาสตร์ใหม่ของ เอเชีย”, Thai Journal of East Asian Studies, January – June 2564, Vol.25, No.1.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2557). พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองการทหารในรัฐฉาน: ศึกษาเชิงแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์. โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2554). เขตแดนไทย-พม่า. กระทรวงต่างประเทศและมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
3. ดุลยภาค ปรีชารัชช. (2553). เนปิดอว์: ราชธานีแห่งใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นคงในสหภาพพม่า.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

หนังสือ

1. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2563). เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
2. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2558). โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์และความขัดแย้ง (กรุงเทพฯ: มติชน).
3. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2558). รัฐฉาน พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
4. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2557). สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม: สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์).
5. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2555). เนปิดอว์ ปราการเหล็กแห่งกองทัพพม่า (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
6. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2554). จับกระแสยุทธศาสตร์การเมืองพม่า (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
7. Dulyapak Preecharush (2552). Naypyidaw: The New Capital of Burma (Bangkok: White Lotus).
8. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2551). ผ่าการเมืองพม่า ความขัดแย้ง ความมั่นคง ในโลกที่ไร้พรมแดน (กรุงเทพฯ: โอเดียสโตร์).

ตำรา

1. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2562). ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. บทในตำราเรื่องประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา ประชาธิปไตย สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทในหนังสือ

1. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2564). วิเคราะห์ระบอบการเมืองแบบไฮบริดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหนังสืออุษาคเนย์วันนี้ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2. Dulyapak Preecharush (2557). Myanmar's Current Political Reform and Development: Progress and Challenges. in TU-ASEAN Political Outlook. Bangkok: Direk Jayanama Research Center, Faculty of Political Science, Thammasat University.
3. Dulyapak Preecharush (2554). Myanmar's New Capital City of Naypyidaw.
In Engineering Earth: The Impact of Megaengineering Project, Springer.
4. Dulyapak Preecharush (2552). Brahman and Hindu Communities in Bangkok. In Indo-Thai Relations through Ages, edited by Lipi Ghosh (Asiatic Society: Kolkatta).

บทความวิชาการ


1. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2564). วิเคราะห์รัฐประหารพม่า เสนาธิปัตย์บนเส้นทางประวัติศาสตร์. วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 42 ฉบับที่ 6.
2. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2563). พลังภูมิศาสตร์คองบองกับการล่มสลายของอยุธยา. วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 40 ฉบับที่ 6.
3. Dulyapak Preecharush (2562). Comparative Foreign Policy of Myanmar and Indonesia. Journal of Mekong Connect. Asian Vision Institute, Cambodia.
4. Dulyapak Preecharush (2557). Designing Federalism: The Politics of Ethnicity and Governance in Myanmar, Journal of East Asian Studies. Vol 14, No.1.
5. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2554). เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
6. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2554). ผ่าการเมืองพม่าหลังลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ. วารสารกระแสอาคเนย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 95.
7. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2551). พลิกปูมวัดวิษณุ ศูนย์กลางชุมชนชาวอุตรประเทศในกรุงเทพมหานคร. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 34 ฉบับที่ 4.
8. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2551). ชุมชนพราหมณ์-ฮินดูในกรุงเทพมหานคร ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์ว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในสังคมไทย. วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2.
9. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2550). เพียงมะนา เนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่ากับผลกระทบที่มีต่อไทยในอนาคต. วารสารอินโดจีนศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1.
10. ดุลยภาค ปรีชารัชช (2550). เพียงมะนา เนปิดอว์ ราชธานีแห่งใหม่ของสหภาพพม่า. วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

1.Dulyapak Preecharush. Federalism and State Formation in Myanmar. The Irrawaddy, February 14, 2018.
2..Dulyapak Preecharush. Book Review: Conflict in Myanmar: War, Politics, Religion.'The Irrawaddy, July 6, 2017.
3..Dulyapak Preecharush. Democratization and Containing Ethnic Conflicts in Myanmar: An Exploration on Federalism Models.'paper presented in the international conference on Myanmar in Transition, Chiang Mai University, July 2015.
4.Dulyapak Preecharush. Governance Reform in Myanmar under Thein Sein's Administration: Progresses and Challenges. in Southeast Asian Studies in the ASEAN and Global Context, edited by Theera Nuchpiam, Rockefeller Foundation and Chulalongkorn University, 2014.

5. Dulyapak Preecharush. Hindu Communities in Thai Society, paper presented in South Asian Studies Conference, hosted by Layola Marymount University, Los Angeles, the United States of America, April 2007.

Contact Info

Email: dulyapak1@gmail.com


มีข้อคิดและบทวิเคราะห์จำนวนมากเกี่ยวกับเอเชียศึกษาและการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเฟจบุ๊คแฟนเพจ "ดุลยภาค ปรีชารัชช"

https://web.facebook.com/profile.php?id=100044504076674

 

 

03. อ. นิตยาภรณ์ พรมปัญญา

 Ajarn Nittayaporn  Prompanya

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info
Email : nittayapornp@yahoo.com
เบอร์โทร Office :  -

04. อ. ศาสนีย์ ศรศิลป์

Ajarn Sasanee  Sornsil

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info
Email : sasanee.so@gmail.com
เบอร์โทร Office :  -

05. ผศ.ดร. สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข

Asst. Prof. Dr. Suwannarat  Meesomboonpoonsuk

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info
Email : werneye@yahoo.com
เบอร์โทร Office :  -