Loading...

คณาจารย์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

01. ผศ. เกตุชพรรณ์ คำพุฒ

Asst.Prof. Kedchapan  Kamput

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education
B.A. Social Development (2nd Class Honors), Naresuan University
M.A. Human and Social Development; Comparative Asian Development (GPA 3.89), Chulalongkorn University

Research interests
Southeast Asian Studies, Sociology of Development, Cultural Studies, Museum Studies

Publications / Awards and Recognition
หนังสือแปล
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2552). การจ้างแรงงานต่างชาติ: คู่มือเชิงนโยบายสำหรับประเทศกำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (ARCM) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แหล่งทุนตีพิมพ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2563). การจัดการเมืองมรดกโลกด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์: เมืองท่าการค้ายุคอาณานิคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Managing World Heritage Cities on the Historic Urban Landscape Approach: Colonial Port Cities to Creative Tourism Destinations in Southeast Asia) แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2561). สายธารแห่งฐานคิดและศาสตร์วิชาว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Development of the Essential Principles and Fundamental Concepts of Southeast Asian Studies) แหล่งทุนวิจัย กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2560). การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาในโรงเรียนชายแดนอาเซียน (The Research and Development of Learning Management in ASEAN Studies for Buffer Schools) แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2556). การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ (Research on Strategic Management for Museum: The Case of Museum Siam and Oversea Museums) แหล่งทุนวิจัย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2555). การศึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ กรณีศึกษา ธุรกิจร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น (Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in Modern Retail Trade Business, 7-Eleven Thailand) แหล่งทุนวิจัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2553). การสังเคราะห์ฐานบรรณานุกรมและบทคัดย่อของสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์ (Bibliographies and Abstracts of Printed Media Related to Contemporary Arts and Culture: Visual Arts and Musical Arts) แหล่งทุนวิจัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

บทความวิจัย
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2564). ความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยแห่งเมืองท่าการค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเมืองฮอยอัน เมืองมะละกา และเมืองจอร์จทาวน์ (The Rise and Decline of Trading Port Cities on the Maritime Silk Road: A Comparative Historical Analysis of Hội An, Melaka and George Town). Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University. 43(1), 105-132.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาเซียนศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา โรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (A Study of Learning Achievement of ASEAN Studies Using the ASEAN Curriculum Sourcebook and Levels of Student Competency in 21st Century Skills: Case Studies in Buffer Schools of Thailand). Journal of Education Naresuan University. 21(2), 34-53.

Kedchapan Kamput. (2019). Fundamental Concepts of Southeast Asian Studies: The Interaction between Ideologies of Essentialism and Cosmopolitanism, Defining the Intellectual Landscape. Kasetsart Journal of Social Sciences. 40(3), 783-793.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2562). การจัดการพิพิธภัณฑ์กับพื้นที่การเรียนรู้อารยธรรมแห่งชนชาติ: บทสังเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง สาธารณรัฐจีน (Museum Management of Learning Spaces in National Civilisations: Synthesis of Asian Civilisations Museum, Republic of Singapore and National Palace Museum, Republic of China). International Journal of East Asian Studies. 23(2), 122-152.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2561). การบูรณาการการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและชายแดนศึกษา: บทสังเคราะห์จากโรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (Integration of Learning Management in ASEAN Studies and Borderland Studies: Synthesis of the Buffer Schools in Thailand). Journal of Social Development, National Institute of Development Administration. 20(2), 151-171.

บทความวิชาการ
เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2559). วงศาวาทกรรมกับการเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง: การพัฒนาภาวะด้อยพัฒนากับการพัฒนาวิถีทางเลือกที่ยั่งยืน (Genealogical Discourse within Transition of Mekong River Commission: Development of Underdevelopment and Developing Alternative Sustainable Livelihoods). Journal of Mekong Societies, Khon Kaen University. 12(3), 131-166.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2559). พลวัตแห่งบทบาทพิพิธภัณฑ์ของประเทศสิงคโปร์: การวางรากฐานของพหุสังคม การสร้างความทรงจำร่วมทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Dynamic of Museum Functions in Singapore: Laying the Groundwork Multi-society, Constructing Collective Cultural Memories and Developing Creative Economy) ในอิสระ ชูศรี (บรรณาธิการ). หนังสือพิ(ศ)พิธภัณฑ์ บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. หน้า 129-147.

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ. (2558). ปริทัศน์วัฒนธรรมสมัยนิยม: ฐานคิดและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Critical Introduction of Modern Popular Culture: Paradigm of Culture and Cultural Phenomena in Southeast Asia). Journal of Language and Culture Research, Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. 34(1), 5-28.

Conference proceedings
Kedchapan Kamput. (2018). Heritage of the Ancient Maritime Silk Roads to Creative Tourism Destinations Development in Southeast Asia:  Hôi An Ancient Town and Historic City of George Town. Conference of the Association of Southeast Asian Studies (ASEAS): Southeast Asia Meets Global Challenges. 5-7 September 2018 at University of Leeds. Organised by Association of Southeast Asian Studies in the United Kingdom (ASEASUK), European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS).

Contact info
Email : kkamput@tu.ac.th
เบอร์โทร Office :  02-613-2672

02. ผศ.ดร. ดุลยภาค ปรีชารัชช

Asst. Prof. Dr. Dulyapak  Preecharush

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education
PhD, Comparative Politics, The University of Hong Kong,  2018
PhD Visiting Fellowship, Southeast Asian Studies, Cornell University, 2016

Research interests
Myanmar and Southeast Asian Studies, History, Politics, International Relations

Publications / Awards and Recognition
ดุลยภาค ปรีชารัชช. (2562). พลังภูมิศาสตร์คองบองกับการล่มสลายของอยุธยา. ศิลปวัฒนธรรม. 474:40, 70-83.

ดุลยภาค ปรีชารัชช. (2558). โรฮิงญา: รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์และความขัดแย้ง. กรุงเทพฯ: มติชน.

Dulyapak Preecharush.  (2009). Naypyidaw: The New Capital of Burma. Bangkok: White Lotus.

Contact info
Email : dulyapak1@gmail.com
เบอร์โทร Office :  -

03. อ. นิตยาภรณ์ พรมปัญญา

 Ajarn Nittayaporn  Prompanya

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info
Email : nittayapornp@yahoo.com
เบอร์โทร Office :  -

04. อ. ศาสนีย์ ศรศิลป์

Ajarn Sasanee  Sornsil

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info
Email : sasanee.so@gmail.com
เบอร์โทร Office :  -

05. อ.ดร. สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข

Ajarn Dr. Suwannarat  Meesomboonpoonsuk

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 

Education

Research interests

Publications / Awards and Recognition

Contact info
Email : werneye@yahoo.com
เบอร์โทร Office :  -