Loading...

งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เนื่องในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
ติดตามบทความฉบับเต็ม
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษา (Language Education and Thai Studies) ภายใต้แนวคิด Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, Shanghai International Studies University, Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, Department of Thai, Tokyo University of Foreign Studies, Department of Thai, School of Foreign Studies, Osaka University, University of Malaya, Centre d'Etude et de Recherche sur les Litteratures et les Oralites du Monde (CERLOM) INALCO และผู้มีอุปการคุณจากซีพีกรุป ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษา
(Language Education and Thai Studies) ภายใต้แนวคิด Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies ณ ห้างสรรพสินค้า ICON SIAM ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Maritime Silk Road and Korean Workshop"

เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ Keimyung University, South Korea ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ ‘The Maritime Silk Road and Korean Workshop’ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่สนใจด้านอาณาบริเวณศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป โดยมีผู้นำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้จากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิเช่น University of Freiburg, Germany/Loránd University, Hungary/Tokai University, Japan/ University of Toronto, Canada/Archaeological Survey of India, India/Hankuk University of Foreign Studies, Korea เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

คณบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์
เข้าร่วมการศึกษาดูงานแนวทางการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ ปี 2565 - 2570
LALL (LIBERAL ARTS LIFELONG LEARNING)

คอร์สอบรม เพื่อบริการสู่สาธารณชนคนทั่วไป

รายละเอียด
ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ในการดำรงชีวิต และการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

upcoming events

เกณฑ์ TCAS67 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ภาพรวมแผนรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567
    Download

2. ข้อมูลการรับเข้า TCAS 67 สำหรับโครงการ
     ปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย

    Download

3. ข้อมูลการรับเข้า Inter Admission
     สำหรับโครงการพิเศษ 
หลักสูตรนานาชาติ
     (International Program)

    3.1 Business Communication Program
          (English, Chinese, Japanese,
           Korean major)
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

     3.2 British-American Studies Program
           สรุปเกณฑ์การสมัคร Download

รายละเอียด
L'Arts Open House 2023

มาพบกันที่คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์
บูธA13 ที่ยิมเนเซียม 4 - 5 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและตึกคณะ
ศิลปศาสตร์

วันที่ 27 - 28 ตุลาคมนี้ 2566
ในงาน 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯
: 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
"เปิดบ้านธรรมศาสตร์ : ประตูสู่การเรียนรู้
อย่างไร้ขีดจำกัด"

รายละเอียด