Loading...

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

01. สาขาวิชาจิตวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีการทางจิตวิทยาสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน และสามารถนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการช่วยพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

     - เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

     - ความรู้ทันสมัย

     - สอนจากงานวิจัย

     - ประยุกต์ใช้ได้จริง

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Email: psychology@tu.ac.th
Website: https://www.psy.arts.tu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/psytu/

02. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนที่ และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งสำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศให้ดีขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตร

     - มีการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม

     - มีการประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์ร่วมกับความรู้ด้านอื่น

     - มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน วิถีชีวิต หรือเกิดการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือนโยบายการพัฒนาประเทศ

     - มีกิจกรรมในหลายรายวิชาและกิจกรรมในระดับสาขาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก

            * กิจกรรมบูรณาการความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในการศึกษาภาคสนามประจำปี

            * กิจกรรมจิตอาสาหลายรูปแบบ

            * การบริการทางวิชาการแก่สังคม

            * กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/Geography.TU/

03. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานในห้องสมุดและหน่วยงานสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการและบริหารงานห้องสมุดหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้บริการสารสนเทศในลักษณะอื่น

จุดเด่นของหลักสูตร

     - เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศมีองค์ความรู้ กระบวนการ และมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะของตนเอง     

     - เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในการจัดการห้องสมุด และหน่วยงานบริการสารสนเทศซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในสังคม

     - มีเนื้อหาวิชาซึ่งมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอนและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/tulibraryscience/
YouTube Channel: Lib Sci Thammasat

04. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคอื่นๆ งานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีความสามารถในการค้นคว้าและทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

     - พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อรู้เท่าทันสังคมข้อมูลท่วมท้น

     - เพิ่มทักษะการตั้งคำถาม ถกเถียง และอภิปรายอย่างมีเหตุผล

     - ฝึกปฏิบัติภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ

     - อาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและมีภูมิหลังทางการศึกษาที่หลากหลาย

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Website: http://www.historyartstu.com/
Facebook: https://www.facebook.com/HistoryTU/

05. สาขาวิชาปรัชญา

ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานทางปรัชญาอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจตนเองและสังคม สามารถคิดวิเคราะห์ อ่าน ตีความ และเขียนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการศึกษาวิชาปรัชญาแขนงอื่นๆ ตามความสนใจ และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งทางด้านปรัชญาและทางด้านสังคมศาสตรมนุยศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร

     - วิเคราะห์ ทำความเข้าใจมุมมองวิธีการคิดอย่างแตกฉาน

     - วิพากษ์ ประเมินและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล

     - สร้างสรรค์ วิธีการมองปัญหาแบบใหม่ๆ

     - สื่อสาร สิ่งที่ตนคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังคนอื่นอย่างเข้าใจ

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/PhilosophyTU/

06. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวรรณกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน เพื่อเข้าถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวิธีคิดของชนชาติที่มีความเจริญทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อันเป็นที่มาขององค์ความรู้อันหลากหลาย

จุดเด่นของหลักสูตร

     - มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางให้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด ได้แก่ กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว กลุ่มการแปล และกลุ่มวัฒนธรรม

     - มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจและหลากหลาย

     - มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Deutsches Zentrum)

     - สาขาวิชามีขนาดไม่ใหญ่ อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
E-mail: tudeutsch@gmail.com
Facebook Page: https://www.facebook.com/deutschtu/

07. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวรรณคดี ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมสมัยต่างๆ และการแปล โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์ประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดตลอดจนวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ้ง ผ่านทางงานวรรณกรรมของชาติตะวันตกที่เขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของหลักสูตร

     - พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และให้ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

     - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

     - ศึกษาวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เกมส์ ฯลฯ

     - ศึกษางานที่เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ในสังคมโลกและสังคมไทย

     - สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและวรรณกรรมต่อสังคมและสื่อรอบตัว

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (ฉบับย่อ)

 

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/englit.tu/
Twitter: https://twitter.com/englittu
YouTube: Dept of English Language and Literature TU
Podcast: “มามามอย” ติดตามได้ใน Twitter, Spotify และ Apple Podcast

08. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และอารยธรรมจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมหลักของโลกที่ส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยมาโดยตลอด

จุดเด่นของหลักสูตร

     - หลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล

     - มีรายวิชาที่ศึกษาเนื้อหาทางวัฒนธรรมจีนอย่างเข้มข้น

     - มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพตลอดระยะเวลา 4 ปี

     - มีคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนจากหลากหลายสาขา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/TUChineseMajor/

  

09. สาขาวิชาภาษาไทย

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณกรรมไทย โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาและวรรณกรรมในบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ภาษาและวรรณกรรมไทย รวมถึงประยุกต์ความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพและ  วงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

     - มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมไทย

     - มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย

     - สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/thaimajortu/

10. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคมญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตร

   - พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 4 ด้าน

   - มีวิชาหลายหมวด ทั้งญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ

   - กิจกรรมมากมาย โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่น การฝึกงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และค้นหาตัวตน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับย่อ)

หลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

วิดีโอแนะนำหลักสูตร: https://youtube.com/watch?v=lJu1_G3zlV8&feature=shares

ติดต่อสอบถาม
Website: https://www.tu-japanese.org/
Facebook: https://www.facebook.com/thammasatjapanese

11. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณกรรมฝรั่งเศส และหลักการแปล โดยเน้นส่งเสริมความรู้และทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส วัฒนธรรม และวิชาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

จุดเด่นของหลักสูตร

     - พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

     - มีความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรมฝรั่งเศส และหลักการแปล

     - มีรายวิชาที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะทางสังคมที่จำเป็นต่อการทำงาน

     - มีรายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook : https://th-th.facebook.com/thammasat.french/

12. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษารัสเซีย เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจโลกมาช้านาน ทั้งยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์ และมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

จุดเด่นของหลักสูตร

     - พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย ทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

     - มีรายวิชาที่เน้นสื่อสารภาษารัสเซียเพื่อวิชาชีพด้านต่าง ๆ

     - มีทุนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย

     - มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลา 4 ปี

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089583825215

13. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่เน้นความ เข้มแข็งทางภาษาศาสตร์ เช่น ด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา ด้านระบบคำและวากยสัมพันธ์ ด้านระบบข้อความ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสอนภาษาได้ รวมถึงเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เทคนิคการสื่อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของหลักสูตร

    - เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาศาสตร์เป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี

    - มีรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านภาษาศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์

    - มีรายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน เช่น ภาษาในสื่อดิจิทัล ภาษากับการสื่อสารในองค์กร ภาษากับเพศภาวะ แนวการสอนภาษาต่างประเทศ

    - เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่สนใจ โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเอก

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/Dept.ofLinguisticsTU/

14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ การแปลวรรณคดีและวัฒนธรรม เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องศาสตร์ของภาษาและ ศิลปะในการใช้ภาษา ซึ่งจะช่วยในการสื่อความหมายด้วยภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

     - พัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     - มุ่งเน้นความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คำศัพท์เฉพาะด้าน

     - มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษทั้งในด้านทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  วรรณคดี ภาษาศาสตร์ การแปลและล่าม

     - มีหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องเอกสาขาภาษาอังกฤษศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook:  https://www.facebook.com/tuenglishdepartment/

15. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภาษา ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม่ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาสังคม ตลอดจนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนรอบด้าน รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคมากกว่าการสร้างความขัดแย้งและมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของชาติเพียงลำพัง

จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที

     - มีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภาษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม่

     - เข้าใจสถานการณ์และปัญหาสังคม ตลอดจนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนรอบด้าน

     - มีความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Facebook: https://www.facebook.com/SEAS-Thammasat-391598827568018/

16. โครงการรัสเซียศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภาษารัสเซีย ในรูปแบบสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้รู้จักคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจนรอบด้านและมีโลกทัศน์กว้างไกล ทำความเข้าใจบทบาทสำคัญของรัสเซียในแง่มุมต่างๆ ทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนความน่าสนใจของวิถีชีวิตอันหลากหลายของชาวรัสเซีย

จุดเด่นของหลักสูตร

     - ศึกษาวิชาสหวิทยาการที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

     - ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษารัสเซียสำหรับความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การแปล การโรงแรม             การท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ฯลฯ

     - ภาคนิพนธ์

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการรัสเซียศึกษา (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Website:  https://russ.arts.tu.ac.th/home/
Facebook: https://www.facebook.com/RussianandEurasianStudies

17. โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานทางวัฒนธรรมและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี และศิลปะ

จุดเด่นของหลักสูตร

     - สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีความเชี่ยวชาญ (Native speakers)

     - รายวิชาที่ทันสมัย, ใช้ได้จริงและเจาะลึกถึงประเทศอังกฤษและอเมริกาซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบัน

     - กิจกรรมเสริมความรู้ของนักศึกษาจากหน่วยงานระดับประเทศและระดับโลก

     - มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และได้มุมมองที่หลากหลายในโลกปัจจุบัน, โดดเด่นในทักษะภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่านและเขียน, สามารถบูรณาการวิชาที่เรียนได้กับชีวิตจริง

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Website:  www.basthammasat.org
Facebook: https://www.facebook.com/BAS.THAMMASAT/

18. โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมของคนในประเทศต่างๆ ที่ติดต่อธุรกิจกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์

จุดเด่นของหลักสูตร

     - เป็นหลักสูตรที่ผสานความรู้เนื้อหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะ     เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจในบริบทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

     - มีรายวิชาภาษาที่ 3 เน้นสื่อสารภาษาเพื่อวิชาชีพด้านต่างๆ

     - สามารถสื่อสารทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     - สามารถนำความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับย่อ)

 

ติดต่อสอบถาม
Website: http://www.tubec.net/
Facebook: https://www.facebook.com/BCThammasat

19. โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียนจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับภาษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนและจีน โดยเน้นความเป็นนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติมาศึกษาและพัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

จุดเด่นของหลักสูตร

 As ASEAN and China become global epicenter of economics, politics and culture, our students will be equipped with the necessary 21 century skills for personal and professionnal success, As well  a the knowledge and confidence to understand and tranform the region around them.

Our Learning Philosophy: 6 Cs

   Creativity                     

   Community

   Critical thinking           

   Civic mindeness

   Communicayion         

   Collaborative Project

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับย่อ)

ติดตามข่าวสารของโครงการ ได้ที่ Click

ติดต่อสอบถาม
E-mail:  iac.thammasat@gmail.com
Facebook:  https://th-th.facebook.com/aseantu/